รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ที่ตั้ง

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
              
122/11 ชั้น 9 ซ.นาคสุวรรณ  ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120
                     โทรศัพท์ 0-2681-3900  ต่อ 1913
                     โทรสาร 0-2681-5409
                     E-mail : thaipriest@cbct.net หรือ thaicatholicpriest@yahoo.com

สถานภาพ

เป็นองค์กรที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยพระสังฆราชในการอภิบาลพระสงฆ์ ซึ่งเป็นศาสนบริกรของพระศาสนจักร ในการปฏิบัติพันธกิจที่บรรดาพระสังฆราชรับทอดมาจากคณะอัครสาวก คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์จึง

 • เป็นองค์กรในสภาพระสังฆราช
 • จัดตั้งขึ้นโดยสภาพพระสังฆราชฯ
 • ทำงานของสภาพระสังฆราชฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่อภิบาลพระสงฆ์ ทั้งนี้ เพราะว่าศาสนบริกรของพระศาสนจักรดังกล่าวนี้ ยังต้องได้รับการ เสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรอย่างเข้มแข็งมั่นคงอยู่เสมอ
 • วิสัยทัศน์

  ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่อภิบาล มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังและเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ให้เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์อย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อว่า “พระสงฆ์ต้องบรรลุความดีพร้อม”

  พันธกิจ

  สภาพระสังฆราชฯ กำหนดให้การให้การศึกษาอบรมต่อเนื่องแก่พระสงฆ์ เป็นแผนงานสำคัญประการหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์ถือว่า การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องแก่พระสงฆ์ เป็นพันธกิจที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังด้วยวิธีการต่างๆเช่น จัดให้มีหลักสูตรอบรมที่หลากหลาย จัดสัมมนาหรือประชุมในรูปแบบอื่นๆ จัดทำเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ให้คำแนะนำ หรือคำสอน หรือคำเตือนใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตสงฆ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสงฆ์

  วัตถุประสงฆ์ : เพื่อให้พระสงฆ์

  • ฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์ให้สดใสอยู่เสมอ
  • เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  • ปรับปรุงตัวในด้านต่างๆ เช่น แนวคิด เจตคติ บุคลิกภาพ การอยู่และทำงานร่วมกับคนอื่น และประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานะสงฆ์ และเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
  • เกิดแรงจูงใจในการทำงานต่างๆ ใหม่ๆ ตามแนวทางของพระศาสนจักร

  จุดมุ่งหมาย

  คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้พระสงฆ์เป็นศาสนบริกรที่มั่นคงในกระแสเรียกพระสงฆ์ พัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่องในมิติต่างๆ เช่น มิติชีวิตจิต มิติสติปัญญา มิติความเป็นมนุษย์ และมิติการทำงานอภิบาล ตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักร

  องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

  คณะกรรมการฯ มีพระสังฆราชจากสภาพระสังฆราชฯ 1 องค์ เป็นประธาน และมีกรรมการจำนวนหนึ่งจากบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งโดยประธาน ดังต่อไปนี้ :

 • พระสงฆ์จากสังฆมณฑลทุกแห่งๆ ละ 1 องค์ ทั้งนี้ โดยผ่านการเสนอของพระสังฆราชของแต่ละสังฆมณฑล
 • พระสงฆ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการอบรมต่อเนื่องและผู้ทรงวุฒิจำนวนหนึ่ง อย่างน้อย 5 องค์ และอย่างมากไม่เกิน 15 องค์ โดยผ่านการสรรหาด้วยวิธีการที่พระสังฆราชผู้เป็นประธานฯ เห็นชอบ
 • นักบวช 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน โดยผ่านการเสนอของสหพันธ์คณะนักบวชชายหญิง
 • คริสตชนฆราวาส 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน ทั้งนี้ โดยผ่านการสรรหาด้วยวิธีการที่พระสังฆราชผู้เป็นประธานฯ เห็นชอบ
 • ระเบียบการดำเนินงาน

  วาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

 • คณะกรรมการฯ มีวาระการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่สภาพระสังฆราชกำหนด คือ วาระละ 3 ปี
 • ตำแหน่งหน้าที่ในคณะกรรมการฯ

 • ประธานคณะกรรมการฯ (พระสังฆราชผู้ได้รับเลือกจากสภาพระสังฆราชฯ)
 • รองประธาน
 • เลขาธิการ
 • เหรัญญิก
 • โครงสร้างหลักของคณะกรรมการฯ

 • คณะกรรมการอำนวยการ (ประชุมสมัยสามัญปีละ 2 ครั้ง)
 • คณะกรรมการดำเนินงาน (ประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมประชุมสมัยสามัญ)
 • อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ (ประชุมทุก 3 เดือน)
 • คณะทำงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

  มีการจัดตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในส่วนต่างๆ ดังนี้

 • อนุกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี
                                   คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง                 เป็นประธาน
 • อนุกรรมการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
                                 คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์      เป็นประธาน
 • อนุกรรมการฝึกอบรมด้านชีวิตจิต
                                   คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร         เป็นประธาน
 • อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและอภิบาล
                                 คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์                  เป็นประธาน
 • อนุกรรมการพระสงฆ์หนุ่ม
                                 คุณพ่อสหพล ตั้งถา่วร                 เป็นประธาน
 • รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ

  ประธาน             พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

  รองประธาน        คุณพ่อประภาส ทองอินทร์

  เลขาธิการ          คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง

  เหรัญญิก           คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์

  ที่ปรึกษา

 • คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่งล้อม
 • คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
 • คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี
 • ผู้แทนจากอัครสังฆมณฑล และสังฆมณฑลต่างๆ

  1. คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์  (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
  2. คุณพ่อวัชรินทร์  ต้นปรึกษา     (อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)
  3. คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร    (สังฆมณฑลจันทบุรี)
  4. คุณพ่อประภาส ทองอินทร์   (สังฆมณฑลอุบลราชธานี)
  5. คุณพ่อพัฒนา อุปการ       (สังฆมณฑลอุดรธานี)
  6. คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก    (สังฆมณฑลราชบุรี)
  7. คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข   (สังฆมณฑลนครสวรรค์)
  8. คุณพ่อเจริญ นันทการ      (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
  9. คุณพ่อยุทธการ  ยนปลัดยศ    (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)
  10. คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี    (สังฆมณฑลนครราชสีมา)

  พระสงฆ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล
  2. คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร
  3. คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์
  4. คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ
  5. คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร

  ผู้แทนจากแผนกสามเณราลััยและกระแสเรียก

  1. คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม

  ผู้แทนนักบวช ชาย-หญิง

  1. บราเดอร์ศิริชัย ฟอนซีกา
  2. เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม

  ผู้แทนจากฆราวาส

  1. ุณพอล แมรี่  สุวิช สุวรุจิพร
  2. อาจารย์สุมิตรา พงศธร
  3. คุณนิพนธ์ แสงประดับ

  ผู้สังเกตการณ์

  1. คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ (จากสภาพระสังฆราชฯ)
  2. คุณพ่อณัฐพล  ศรีมะณี (เลขาธิการสงฆ์ 4 สังฆมณฑลอีสาน)