รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

สัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ

สัมมนาพระสงฆ์ 4 สังฆมณฑลอีสาน

พักภารกิจ ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์