ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ประมุข

ระยะเวลา
ปกครอง

จำนวน/ปี

1

พระสังฆราชเรอเน-มารีย์-โยเซ