ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.1949
 • เป็นบุตรของยอแซฟ ปิติ และเทเรซา พัชรินทร์ โกวิทวาณิช
 • เป็นลูกคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน)
 • เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
 • ภูมิลำเนา 279/4 ซ.พุทธโอสถ บางรัก กรุงเทพฯ

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนปวโรฬาร กรุงเทพฯ จบชั้นอนุบาล
 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก กรุงเทพฯ
 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (ชาย) บางรัก กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1966 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.1970 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม อิตาลี จบปริญญาโท สาขาปรัชญาและเทววิทยา
 • ค.ศ.1981-1983 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกรโกเรียน จบปริญญาโท สาขาชีวิตฝ่ายจิต
 • ค.ศ.1991-1992 ศึกษาต่อมหาวิทยาซาเลเซียน กรุงโรม อิตาลี จบสาขาการอบรม

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณร ค.ศ.1966 ในนามอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ สมัยคุณพ่อวิลเลียม ตัน เป็นเจ้าอาวาส
 • บวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.1976
 • บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1976
  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ. 1976-1979 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
 • ค.ศ. 1979-1981 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 • ศ. 1981 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา (3 เดือน)
 • ค.ศ. 1983-1989 อธิการสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช นครราชสีมา (บ้านเณรกลาง)
 • ค.ศ. 1989-1993 รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
 • ค.ศ. 1989-1992 ช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
 • ค.ศ. 1992-2000 อธิการสามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม (บ้านเณรใหญ่)
 • ค.ศ. 2000-2003 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ กรุงเทพฯ
 • ค.ศ. 2003-2007 เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
  เลขาธิการสภาสงฆ์, หัวหน้าเขตปกครองวัดเขต 1 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

นายชุมพาบาล

 • 7 มีนาคม ค.ศ.2007 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
 • 2 มิถุนายน ค.ศ.2007 อภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
  ร่วมกับ พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
  และพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค อดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์  ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์
 • 14 พฤษภาคม ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราช
  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบต่อจาก พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • 16 สิงหาคม ค.ศ.2009 เข้ารับตำแหน่งประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ