วัชรี กิจสวัสดิ์ และสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ถ่ายภาพ