ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1955
 • เป็นบุตรของยอห์นบัปติสตา หวน และเซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์
 • เป็นลูกคนที่ 1 ในจำนวนพี่น้อง 12 คน (ชาย 7 คน หญิง 5 คน)
 • เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
 • ภูมิลำเนา 34/5 ซ.มิตตคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การศึกษา

 • ค.ศ.1959-1961 เรียนที่โรงเรียนพันธศึกษา สามเสน กรุงเทพฯ จบชั้นอนุบาล
 • ค.ศ.1961-1963 เรียนที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ซ.ร่วมฤดี  กรุงเทพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
 • ค.ศ.1963-1965 เรียนที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ค สามเสน กรุงเทพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
 • ค.ศ.1965-1973 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ค.ศ.1973-1975 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.1975-1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี สาขาปรัชญาและเทววิทยา
 • ค.ศ.1982-1984 ศึกษาต่อวิทยาลัยครูนครปฐม จบปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
 • ค.ศ.1985-1988 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม อิตาลี
  จบปริญญาโท สาขาเทววิทยา ด้านการอภิบาลเยาวชนและคำสอน

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณร เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1965 ในนามวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
  สมัยคุณพ่อยัง บัปติสต์ ตาปี, MEP เป็นเจ้าอาวาส
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.1980
  ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
 • บวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1981
  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.1981
  ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ. 1981-1985 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน, ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 • ค.ศ.1988-2009 หัวหน้าแผนกคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1989-2009 ผู้จัดการแผนกอบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์คำสอน) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแสงธรรม และศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน นครปฐม
  เลขาธิการฯ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย))
 • ค.ศ.1989-1990 ช่วยงานอภิบาลและพักประจำที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1990-1998 จิตตาธิการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1990-2009 ประจำสำนักมิสซังฯ กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1997 กรรมการ International Forum on Adult Religious Education
 • ค.ศ.2000-2009 หัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.2001 อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.2002 ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
 • ค.ศ.2003-2009 คณบดีคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
  ที่ปรึกษาฝ่ายอภิบาล สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ.2006-2008 ผู้ให้การอบรมและวิญญาณรักษ์ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

นายชุมพาบาล

 • 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่์
 • 1 พฤษภาคม ค.ศ.2009 อภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
  พร้อมด้วย พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
  และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ อดีตประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่