ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.1949
 • เป็นบุตรของเปโตร ประสาน และมาร์กา์รีตา สมปอง กฤษเจริญ
 • เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 1 คน
 • เป็นสัตบุรุษรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
 • ภูมิลำเนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนวังตาลวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
 • เรียนที่โรงเรียนเทพวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
 • เรียนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมปลาย
 • ค.ศ.1968-1970 เรียนที่สามเณราลัยพระหฤทัยฯ ปูนามัลลี มัดราส ประเทศอินเดีย จบสาขาปรัชญา
 • ค.ศ.1973-1975 เรียนที่เยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย จบสาขาเทววิทยา
 • ค.ศ.1990-1991 ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์
 • ค.ศ.1994-1996 ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณรเล็ก - สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • เข้าบ้านเณรใหญ - สามเณราลัยพระหฤทัยฯ ปูนามัลลี มัดราส อินเดีย (3 ปี)
  และเยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย
 • คุณพ่อเปาโล สมกิจ นันทวิสุทธิ์ เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ. 1974 ที่เยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย
  โดยพระสังฆราชเกรโกรี ยอง ประมุขสังฆมณฑลปีนัง
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ. 1975 ที่เยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย
  โดยพระสังฆราชเกรโกรี ยอง ประมุขสังฆมณฑลปีนัง
 • ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1976 ที่ราชบุรี
  โดยพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.1976 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี
  โดยพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ. 1976-1981 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตนโคกมดตะนอย ราชบุรี
 • ค.ศ. 1981-1986 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง สมุทรสงคราม
 • ค.ศ. 1986-1990 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • ค.ศ. 1991-1994 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี, อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
 • ค.ศ. 1996-1999 อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • ค.ศ. 1999-2000 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี, อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
 • ค.ศ. 2000-2001 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
  อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
 • ค.ศ. 2001-2003 ผู้อำนวยการหน่วยงานประกาศพระวรสาร และดูแลอาคารมารดาราชินีแห่งอัครสาวก
 • ค.ศ. 2003-2005 เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า ราชบุรี
  ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายงานธรรมทูต
  ประธานกรรมการหน่วยงานประกาศพระวรสา, ประธานกรรมการเพื่อสุขภาพอนามัย

นายชุมพาบาล

 • 18 มีนาคม ค.ศ. 2005 สมเด็จพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
 • 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

คติพจน์

 • วันอภิเษกเป็นพระสังฆราช UT UNUM SINT "เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน" (ยน 17:21)

ขอขอบคุณ : ภาพบางส่วนจากหนังสือ “อนุสรณ์ วโรกาสสถาปนาเป็นประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ฯพณฯ ยวง บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ”