ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1956
 • เป็นบุตรของมาร์โก มานิต และมารี กอแรตตี สวัสดิ์ สิริสุทธิ์
 • เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 9 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 5 คน
 • เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม
 • ภูมิลำเนา ต.บางคนที อ.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

การศึกษา

 • ค.ศ.1965 เรียนที่โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ราชบุรี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ค.ศ.1973 เรียนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต
  สาขาปรัชญาและศาสนา ค.ศ.1979 และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา ค.ศ.1982
 • ค.ศ.1985 จบปริญญตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ค.ศ.1990 จบปริญญาโท สาขาเทววิทยา จากแมรี่โนลล์ สคูล ออฟ ทีโอโลยี นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • ค.ศ.1996 จบหลักสูตรบริหารการศึกษา (MMED) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ค.ศ.2001 จบปริญญาโท คณะศาสนศาสตร์ (MA และ STL) เหรียญเงิน จากมหาวิทยาลัยซางโตโทมัส ประเทศฟิลิปปินส์

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณรเล็กแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • เข้าบ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • คุณพ่อเปาโล สมกิจ นันทวิสุทธิ์ เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ.1980 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1981 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
  โดยพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
 • ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1982 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
  โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.1984 ที่สามเณราทลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
  โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ.1984 ครูใหญ่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • ค.ศ.1987 ครูใหญ่และผู้จัดการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • ค.ศ.1988 เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง กาญจนบุรี
  อธิการและผู้จัดการ โรงเรียนวรรศิลป์ ท่าม่วง กาญจนบุรี
 • ค.ศ.1991-1995 เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก ราชบุรี
  อธิการ ผู้จัดการ ครูใหญ่ โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี และประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
 • ค.ศ.1995 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ ในสภาพระสังฆราชฯ
 • ค.ศ.1996-1997 อธิการและผู้จัดการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ. กาญจนบุรี
 • ค.ศ.1996-2000 ประธานอนุกรรมการการนำวัฒนธรรมเข้าสู่พิธีกรรม สภาพระสังฆราชฯ
  ผู้ประสานงานของสภาฯ กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • ค.ศ.1997 เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
 • ค.ศ.1998-2000 รองเลขาธิการ สังฆมณฑลราชบุรี และเหรัญญิก สังฆมณฑลราชบุรี และดูแลที่ดิน
 • ค.ศ.1998-2000 เลขาธิการเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์
 • ค.ศ.2007 สมาชิกคณะกรรมาธิการการศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน
  โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการ
  และประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ผู้อำนวยการศูนย์ค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม

นายชุมพาบาล

 • 3 พฤศจิกายน ค.ศ.2006 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
 • 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2007 ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

คติพจน์

 • วันอภิเษกเป็นพระสังฆราช AD GLORIAM DEI “เพื่อพระสิริของพระเจ้า”

ขอขอบคุณ : ภาพและข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ “เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า เฉลิมฉลองวันอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์”

 • ผู้หักปากกาเซียน พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ “ศิษย์มีอาจารย์”