ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1962
 • เป็นบุตรของนายแถว และนางทรงศรี ธาตุวิสัย
 • เป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน
 • เป็นสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
 • ภูมิลำเนา่ อำเภอบ้า่นดุง จังหวัดอุดรธานี

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ สกลนคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
 • เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาปรัชญา ค.ศ. 1986
  และเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาเทววิทยา ค.ศ. 1989
 • ค.ศ 1993-1997 ศึกษาต่อที่ Pontificium Institutum Biblicum กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท สาขาพระคัมภีร์
 • ค.ศ. 2000-2006 ศึกษาต่อที่ Institut Catholique de Paris ประเทศฝรั่งเศส จบปริญญาเอก สาขาเทววิทยา ด้านพระคัมภีร์

กระแสเรียก

 • แรงจูงใจในการเข้าบ้านเณร : ประทับใจในมิสชันนารีที่มาทำงานในสังฆมณฑล และอยากรับใช้พระศาสนจักรในฐานะพิเศษ
 • เข้าบ้า่นเณรเล็ก : สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • เข้าบ้านเณรใหญ่ : สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ผู้ส่งเข้าบ้านเณร : คุณพ่อสุริโย ยะงาม, C.Ss.R.
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1986 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
  โดยพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1987 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
  โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
 • ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1989 ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
  โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1990 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
  โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ.1990-1991 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่ ขอนแก่น และผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น
 • ค.ศ.1992-1993 เรียนภาษาที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม และเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ค.ศ.1997-1998 ทำงานอภิบาลและเรียนภาษาอังกฤษที่วัดนักบุญฟิลิป เมืองแพเซดีน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • ค.ศ.1998-2000 อาจารย์วิชาพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.2007-ปัจจุบัน อาจารย์วิชาพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.2008-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการแผนกพระคัมภีร์ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ในสภาพระสังฆราชฯ

นายชุมพาบาล

 • 14 พฤศจิกายน ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
 • 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2009 ได้รับอภิเษกโดย พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ค.ศ.1975-2009
  ร่วมกับพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
  และพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

คติพจน์

 • บวชเป็นพระสงฆ์ “ทุกอย่างเพื่อพระเยซูเจ้า”
 • อภิเษกเป็นพระสังฆราช A Cruce Salus “ความรอดพ้นมาจากกางเขน”