รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 1มิถุนายน ค.ศ.1946
 • เป็นบุตรของอันเดร ซ่วน แซ่ตั้ง และอันนา ชุนบ๊วย แซ่โง้ว
 • เป็นลูกคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน (ชาย 7 คน หญิง 2 คน)
 • เป็นสัตบุรุษวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 • ภูมิลำเนา ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

การศึกษา

 • ค.ศ.1952-1957 เรียนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง นนทบุรี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ค.ศ.1957-1960 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี ชั้นมัธยมปีที่ 1-3
 • ค.ศ.1961-1963 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ชลบุรี ชั้นมัธยมปีที่ 4-6
 • ค.ศ.1963-1965 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
 • ค.ศ.1965-1967 สอบเทียบความรู้ กระทรวงศึกษาธิการ วได้วุฒิ ม.8
  และสอบเทียบฯ ได้วุฒิประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.)
 • ค.ศ.1967-1973 เรียนที่เยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย จบปริญญาตรี สาขาปรัชญาและเทววิทยา

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณร  ค.ศ.1957 ในนามวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  สมัยคุณพ่อยวงบัปติสตา กิมฮั้ง แซ่เล้า เป็นเจ้าอาวาส
 • ได้รับศีลน้อย ขั้นผู้เฝ้าประตู และผู้อ่าน วันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1971
  ที่วัดน้อย เยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย
  โดยพระสังฆราชเกรโกรรี ยอง ประมุขสังฆมณฑลปีนัง
 • ได้รับศีลบวช ขั้นอุปานุสงฆ์ และขั้นอนุสงฆ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  ค.ศ.1973
  ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
  โดยพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย อดีตประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ.1974
  ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
  โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ.1973-1979 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
 • ค.ศ.1979-1983 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1982 ผู้แทนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในคณะอนุกรรมการโครงการย่อยเกี่ยวกับเกษตรกรรมฯ
  ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
 • ค.ศ.1983-1992 อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.1987 ที่ปรึกษาพระสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสมาชิกสภาสงฆ์
 • ค.ศ.1987-1992 ผู้อำนวยการฝ่ายการสงเคราะห์และพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1992-1996 ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1996-2004 จิตตาธิการคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คลองเตย
 • ค.ศ.1998-2009 เลขาธิการ คณะกรรมการฯ เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR)
 • ค.ศ.2001-2004 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ ในกรรมาธิการฝ่ายสังคม
 • ค.ศ.2005-2009 ผู้อำนวยการแผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง ในคณะกรรมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม
 • ค.ศ.2007-2009  เลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์  และเลขาธิการคณะกรมมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม

นายชุมพาบาล

 • 19 มิถุนายน ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
 • 12 กันยายน ค.ศ.2009 ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์