ต่อหน้าผู้มีเกียรติทั้งหลาย บัดนี้พ่อขอกล่าวโมทนาคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงพระเมตตา เสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ เพื่อทำให้การอภิเษกข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อย ให้กลายเป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลนครสวรรค์ นี่เป็นพระพรสูงสุดที่ผู้ต่ำต้อยขอน้อมรับด้วยความชื่นชมยินดี พร้อมทั้งสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใหม่ เพื่อสนองตอบขอบพระคุณต่อพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของพระองค์

ในโอกาสนี้พ่อขอถวายพรชัยแด่สมเด็จพระบรมบพิตรสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยด้วยดีเสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

กราบขอบพระคุณ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ผู้มีพระคุณอย่างสูงยิ่งในชีวิตของพ่อ พระคาร์ดินัลเป็นอธิการเมื่อตอนเป็นเณร ต่อมาท่านได้บวชให้พ่อเป็นพระสงฆ์ในปี 1974 และวันนี้ท่านได้อภิเษกพ่อเป็นสังฆราชฯ ขอบคุณที่ท่านได้ไว้วางใจพ่อเสมอมา เพราะพระคุณเจ้าเองก็ได้กระทำภารกิจมากมายให้พระศาสนจักรทั่วประเทศไทย เจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ในน้ำใจดีของท่านต่อพ่อ พ่อขอแสดงความเคารพนอบน้อมต่อองค์พระสันตะปาปา บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยผ่านทางท่าน พ่อตั้งใจมั่นที่จะรักและรับใช้พระศาสนจักรในความเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ และสากล

ขอขอบพระคุณพระอัครสังราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ โกวิทวานิช ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชนครสวรรค์ในปีที่ผ่านมา ขอกล่าวขอบคุณพระคุณเจ้าสำหรับผลงานมากมายที่มอบให้กับสังฆมณฑลแห่งนี้ พระคุณเจ้าเป็นผู้ร้อนรนและมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา  แผนงานที่พระคุณเจ้าได้เริ่มไว้ พ่อจะพยายามทำต่อให้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณบรรดาพระสังฆราชทุกองค์ที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันในการเสริมสร้างพระศาสนจักรแห่งประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า เหมือนบรรดาพระสังฆราชรุ่นก่อนที่ได้กระทำสำเร็จผลมาแล้ว และขอพระคุณเจ้าได้โปรดให้การสนับสนุนต่อไปในงานอภิบาลของสังฆมณฑลนครสวรรค์แห่งนี้

ขอบคุณผู้แทนศาสนาพุทธ อิสลาม ซิกข์ ฮินดู และสาธุชนทุกท่าน ขอบคุณที่ท่านมาร่วมพิธีสำคัญทางศาสนาในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงมิตรไมตรีจิตความเป็นพี่น้องร่วมชาติไทยเดียวกัน น้ำใจอันดีของท่านในฐานะผู้นำศาสนายังหมายถึงการเสริมสร้างความมีเมตตาธรรม สามัคคีธรรม เพื่อผดุงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดสันติสุขในมวลมนุษยชาติร่วมกัน

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส บรรดามิสชันนารีทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้รังสรรค์การประกาศพระวรสารในสังฆมณฑลนครสวรรค์ให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ อีกทั้งยังทำนุบำรุงกิจการของสังฆมณฑลเสมอมา  ขอท่านโปรดให้การสนับสนุนสังฆมณฑลต่อไป

ขอขอบคุณบรรดาพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ในไมตรีจิตที่ทุกท่านมีต่อกัน และร่วมใจกันมาร่วมพิธีในวันนี้ ขอท่านเจริญยิ่งขึ้นในความเชื่อศรัทธา ความรักกันฉันพี่น้อง และความเกื้อกูลต่อกันและต่อผู้ยากไร้ ภายใต้คำขวัญ “พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

บรรดานักบวชชายหญิงและธรรมทูตทุกคณะในสังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นที่กระทำพันธกิจของพระเจ้า ในอนาคตยังมีงานอีกมากมายในดินแดนแห่งนี้ จึงขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านทั้งหลายต่อไปในการประกาศพระวรสาร

ขอขอบคุณบรรดาสัตบุรุษสังฆมณฑลนครสวรรค์ ท่านคือหัวใจของสังฆมณฑล โปรดมีความมั่นใจว่าพ่อยินดีมาทำงานในพื้นที่นี้และพร้อมที่จะมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกลูกทุกคน และในฐานะคริสตชน เราทุกคนได้รับการเชื้อเชิญจากพระเจ้า ให้ดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสารและติดตามพระองค์ในสังฆมณฑลแห่งนี้

พ่อเองมาจากกรุงเทพฯ ครั้งล่าสุดทำงานอยู่ที่สภาพระสังฆราชฯ ในงานสังคมสงเคราะห์ ที่สภาฯ นี้มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 100 คน และหลายท่านก็มาร่วมพิธีอภิเษกในวันนี้ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจทั้งหลายของพระศาสนจักร และขอให้เราได้ทำงานต่อไปโดยคิดถึงประชาชนในสังฆมณฑลนครสวรรค์ด้วย

ขอขอบคุณบรรดาพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ขอบคุณที่สู้อุตส่าห์เดินทางไกลมาร่วมพิธีในวันนี้ ความเอื้ออาทรและมีมุทิตาจิตของท่าน แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพ่อและกับพระศาสนจักรแห่งนี้ ขอขอบคุณด้วยจริงใจ

ยังมีคำขอบคุณอีกมากมายสำหรับวันนี้และวันต่อๆ ไป กิจการทั้งหลายในวันนี้มิใช่เป็นเพียงคำพูด แต่เป็นภารกิจร่วมกัน  เพื่อแสดงออกถึงความงดงามและความดีที่ต้องการมอบถวายแด่พระเป็นเจ้าและมอบให้แก่กันและกัน

ท้ายที่สุด พ่อขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านสวดอ้อนวอนต่อพระแม่มารีอา พระมารดาของเรา ได้โปรดพิทักษ์นำทางพวกเราทุกคนในหนทางแห่งพระปรีชาญาณและพระเมตตา พร้อมกับโมทนาพระคุณพระนาง ที่ได้ร่วมทางชีวิตกับบรรดาลูกของพระนางด้วยดีเสมอมา...

ขอพระมารดานิจจานุเคราะห์ โปรดภาวนาเพื่อเราด้วยเทอญ