ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1931 ที่บ้านหัวไผ่ ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
 • เป็นบุตรคนแรกในจำนวนพี่น้อง 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน ของยอแซฟ ธง และมาร์ธา แก้ว สมานจิต
 • เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
 • เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3
 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ชลบุรี ชั้นมัธยมปีที่ 4-6
 • ค.ศ.1952-1958 เรียนที่เยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย
 • ค.ศ.1965-1966 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Pastoral : LITURGY - MISSIOLOGY
  ที่อารามฤาษีเบเนดิกติน เมืองบรูจ ประเทศเบลเยี่ยม
 • ค.ศ.1966-1967 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอนคำสอนที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณรเล็ก สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
  ในนามวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี สมัยคุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง เป็นเจ้าอาวาส
 • เข้าบ้านเณรใหญ่ General College Poulao Tikus, Penang, Malaysia ค.ศ.1952-1958
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ.1956 ที่เยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย
  โดยพระสังฆราชฟรังซิส จัน ประมุขสังฆมณฑลปีนัง
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ.1958 ที่เยเนรัล คอลเลจ ปูเลา ตีกุส ปีนัง มาเลเซีย
  โดยพระสังฆราชฟรังซิส จัน ประมุขสังฆมณฑลปีนัง
 • ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 26 มกราคม ค.ศ.1959 ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี
  โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี ประมุขมิสซังจันทบุรี
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 มกราคม ค.ศ.1959 ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี
  โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี ประมุขมิสซังจันทบุรี

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ.1959-1963 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
 • ค.ศ.1961-1963 วิญญาณรักษ์อารามแม่พระฟาติมา จันทบุรี
 • ค.ศ.1963-1965 เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ จันทบุรี และวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ จันทบุรี
 • ค.ศ.1967-1970 เลขานุการพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี ประจำสำนักพระสังฆราช ศรีราชา ชลบุรี
 • ค.ศ.1967 วิญญาณรักษ์ ถวายมิสซาและสอนคำสอนที่โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

ภารกิจในสภาพระสังฆราชฯ

 • ค.ศ.1971-1975 ประธานคณะกรรมการเพื่อพิธีกรรม
 • ค.ศ.1973-1976 เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่ 1
 • ค.ศ.1974-1988 ประธานคณะกรรมการเพื่อเยาวชน
 • ค.ศ.1982-1988 เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่ 2 (2 วาระ)
 • ค.ศ.1988-1990 ประธานคณะกรรมการพระสัจธรรม
 • ค.ศ.1988-1994 ประธานคณะกรรมการคำสอน และประธานศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
 • ค.ศ.1991-2000 ผู้ประสานงานชมรมนักบวชชาย-หญิง
 • ค.ศ.1994-1999 ประธานคณะกรรมการเพื่อการท่องเที่ยว และประธานคณะกรรมการอภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
 • ค.ศ.1994-2000 เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่ 3
  ประธานคณะกรรมการอภิบาลผู้เดินทางทะเล
 • ค.ศ.2000-2001 รองประธานสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่ 1
 • ค.ศ.2000-2006 เหรัญญิกสภาพระสังฆราชฯ
 • ค.ศ.2001-2006 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี
  ประธานคณะกรรมการคาอทลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์
  ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์
  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตสัมพันธ์ และคริสตสัมพันธ์ไทยและเอเชีย
 • ค.ศ.2003-2006 ผู้บริหารสืบเนื่องจากอัครสาวกสังฆมณฑลราชบุรี
 • ค.ศ.2003-2006 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการท่องเที่ยวและผู้เดินทะเล
 • ค.ศ.2003-2007 ประธานองค์กรคาริตัสเอเชีย และรองประธานร่วมองค์กรคาริตัสสากล
 • ค.ศ.2006-2009 รองประธานสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่ 2
 • ค.ศ.2007-2009 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์

นายชุมพาบาล

 • 17 กรกฎาคม ค.ศ.1971 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลจันทบรี
 • 3 ตุลาคม ค.ศ.1971 ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี
  ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี

คติพจน์

 • วันบวชเป็นพระสงฆ์ Orationi Et Ministerio Verbi “อุทิศตนภาวนาและประกาศพระวาจา” (กจ 6:4)
 • วันอภิเษกเป็นพระสังฆราช Ut Omnes Unum Sint “เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยน 17:21)

ขอขอบคุณ : ภาพและข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ “สมโภชสุวรรณบรรพชา พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ค.ศ.2008”