ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1942
 • เป็นบุตรของนายสมเกียรติ และนางเสาร์ สันติสุขนิรันดร์
 • เป็นลูกคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน
 • สัตบุรุษ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา ต.หนองแสง จ.นครพนม
 • ภูมิลำเนา บ้านหนองแสง จังหวัดนครพนม

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนหนองแสง นครพนม จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • เรียนที่โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร จบชั้นมัธยมปีที่ 8
 • ค.ศ.1963-1970 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา ค.ศ.1966
  จบปริญญาโท สาขาปรัชญา  ค.ศ.1968
  จบปริญญาโท สาขาเทววิทยา ค.ศ.1970
 • ค.ศ.1986 ศึกษาต่อที่ Institute Catholique ปารีส ประเทศฝรั่งเศส สาขา Biblical Theology

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณร  ค.ศ.1954  ในนามรองอาสนวิหารนักบุญอันนา ต.หนองแสง จ.นครพนม
  สมัยคุณพ่อเอดรัวร์ ถัง นำลาภ เป็นเจ้าอาวาส
 • ค.ศ.1954-1963 เรียนที่สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ.1963-1970 ศึกษาต่อที่สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 15 พฤษภาาคม ค.ศ.1970
  ที่สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  โดยสมเ็ด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ.1970-1972 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ.1972-1976 พระสงฆ์ประจำสามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ.1976-1980 เหรัญญิกอัครสังฆมณฑล และเลขานุการพระสังฆราช
 • ค.ศ.1976-1977 เจ้าอาวาสวัดนักบุญกาทารีนา ทุ่มมน สกลนคร
 • ค.ศ.1977-1978 ดูแลวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว สกลนคร และวัดพระนามพระเยซู โพนสวาง สกลนคร
 • ค.ศ.1978-1980 ดูแลวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว สกลนคร
 • ค.ศ.1980-1981 เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ.1980-1982 อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 • ค.ศ.1981-1986 อธิการสามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ.1986-1987 ดูแลวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง กาฬสินธุ์ และดูแลกลุ่มคริสตชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ค.ศ.1987-1988 อธิการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ.1988-1990 เป็นธรรมทูตที่ประเทศฝรั่งเศส
 • ค.ศ.1990-1991 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ และผู้อำนวยการ PMS
  ดูแลกลุ่มคริสตชนอีสานในกรุงเทพฯ (แรงงานอพยพ)
 • ค.ศ.1991-1997 รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ และผู้อำนวยการ PMS
 • ค.ศ.1997-1998 ผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและงานแพร่ธรรม
  หัวหน้าแผนกธรรมทูตและแพร่ธรรมเคลื่อนที่ หัวหน้าแผนกคำสอน และดูแลศูนย์คาทอลิกท่าแร่

นายชุมพาบาล

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ.1998  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
 • วันที่ 23 มกราคม ค.ศ.1999 ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 • วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2005 ได้รับแต่งตั้งเป็นประมุข อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 • วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2005 เข้าประจำตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง