สำนักพระอัครสังฆราช

51 ตรอกโอเรียนเต็ล  เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ARCHBISHOP’S HOUSE

51 ORIENTAL AVENUE, BANGRAK,
BANGKOK  10500,  THAILAND.

ที่  ลส. 221/52

14 พฤษภาคม  2009

เจริญพรมายังบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องคริสตชนแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เนื่องด้วย ในฐานะพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความยินดีที่ประกาศให้พี่น้องได้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงพระกรุณาอนุญาตให้พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอย่างเป็นทางการแล้ว ณ เวลา 17.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 เป็นต้นไป

และในวันเดียวกัน องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นผู้สืบตำแหน่งประมุขแห่ง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ต่อไป

วันนี้จึงเป็นวันดี วันแห่งพระพรของพระเจ้า ที่ทรงโปรดประทานนายชุมพาบาลองค์ใหม่แก่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา ดังนั้น จงร้องเพลงบทใหม่สรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความมีน้ำใจดี ความเสียสละ ความเพียรอดทน ไมตรีจิตและมิตรภาพ และการอุทิศตน เพื่อพันธกิจของพระเจ้า ของสมาชิกทุกภาคส่วนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตลอดเวลา 36 ปี เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประเสริฐยิ่ง เป็นที่ซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างมาก จึงขอได้รับการขอบคุณจากใจจริง และพระพรจากพระเจ้าโดยทั่วกัน

สิ่งดีงามเหล่านี้ที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็ขอให้ดำเนินและเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นต่อๆ ไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อพระราชัยและพระเกียรติมงคลของพระเจ้าจะได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งในสังคมแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่รักของพวกเราทุกคน

คำพูดใดๆ และกิจการใดๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ใดก็ตาม เกิดขัดข้องหมองใจ โปรดให้อภัย และคำภาวนาและความปรารถนาดีใดๆ ก็ตามที่มีต่อผู้รับใช้นี้ ขอน้อมรับไว้ด้วยความเต็มใจ และขอบคุณ