ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 24 มกราคม ค.ศ.1929
 • เป็นบุตรของยอแซฟ ยู่ฮง กิจบุญชู และมารีอา เคลือบ กิจบุญชู
 • เป็นลูกคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน (ชาย 7 คน หญิง 1 คน)
 • เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
 • ภูมิลำเนา 6/1 หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

การศึกษา

 • ค.ศ.1935-1940 เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ค.ศ.1940 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร (สามเณราลัยพระหฤทัย) ศรีราชา ชลบุรี ชั้นมัธยมปีที่ 1
  (เรียนไม่จบ เนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน จึงย้ายไปเรียนที่สามเณราลัยบางช้าง ราชบุรี)
 • ค.ศ.1941-1944 เรียนที่สามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม เป็นเวลา 4 ปี จบชั้นมัธยมปีที่ 4
 • ค.ศ.1945-1947 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ชลบุรี จบชั้นมัธยมปีที่ 6
 • ค.ศ.1948-1953 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
  สอนเรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร และได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนดาราสมุทร
 • ค.ศ.1953-1959 เรียนที่สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม อิตาลี จบปริญญาโท สาขาปรัชญาและเทววิทยา

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณร  ในนามวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
  สมัยคุณพ่อวิกตอร์ ลาร์เก, MEP เป็นเจ้าอาวาส
 • ได้รับศีลบวชขั้นผู้ไล่ปีศาจ ผู้ถือเทียน และอุปานุสงฆ์ (ซุปดีอาโกโน) วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1959
  ณ สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1959
  ณ วัดน้อย สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  โดยพระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน สมณมนตรี สมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ
  พร้อมกับคุณพ่อยอแซฟ เอก ทับปิง
  (พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ค.ศ.1976-1985 มรณะวันที่ 12 กุึมภาพันธ์ ค.ศ.1985)

ภารกิจ จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 • ค.ศ.1960-1962 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี
 • ค.ศ.1962-1965 เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี
 • กุมภาพันธ์-สิงหาคม ค.ศ.1965 เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
 • กรกฎาคม-สิงหาคม ค.ศ.1965 เหรัญญิก สังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1965 ที่ปรึกษาพระสังฆราช
 • ค.ศ.1965-1973 อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม

นายชุมพาบาล

 • วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1973 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  สืบต่อจากพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย
 • วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.1973 ได้รับอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน นครปฐม
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1983 ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัล
  โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ภารกิจ จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 • ค.ศ.1973-1976 เหรัญญิกสภาพระสังฆราชฯ
 • ค.ศ.1976-1982  ดำรงตำแหน่งประธานสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่หนึ่ง 2 วาระ (วาระละ 3 ปี)
 • ค.ศ.1982-1985 เหรัญญิกสภาพระสังฆราชฯ
 • วันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1984 เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายคาทอลิก
  จัดงานรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทย (10-11 พฤษภาคม ค.ศ.1984)
 • ค.ศ.1985-1991  ดำรงตำแหน่งประธานสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่สอง 2 วาระ
 • ค.ศ.1991-1994 เหรัญญิกสภาพระสังฆราชฯ
 • ค.ศ.1994-1997 ดำรงตำแหน่งประธานสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่สาม 2 วาระ
 • ค.ศ.1997-2000 เหรัญญิกสภาพระสังฆราชฯ
 • ค.ศ.2000-2006 ดำรงตำแหน่งประธานสภาพระสังฆราชฯ สมัยที่สี่ 2 วาระ
 • ค.ศ.2003-2005 ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพระสงฆ์
 • ค.ศ.2006-2009 เหรัญญิกสภาพระสังฆราชฯ
  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และกฎหมายบ้านเมือง
  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่การศึกษา
  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิิบาลสังคม
 • ค.ศ.2008-2009 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์

ภารกิจ จากกรุงโรม

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน
 • วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.1975 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสหพันธ์พระสงฆ์-นักบวชแห่งประเทศไทย
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ
 • วันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1994 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก สภาที่ปรึกษาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสันตะสำนัก

เหตุการณ์สำคัญในชีวิต

 • ค.ศ.1979-2001 เป็นประธาน สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ช่วยเหลือผู้อพยพในอินโดจีน
 • ค.ศ.1982 เป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) เ็ป็นครั้งแรก
  ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • วันที่ 5 มกราคม ค.ศ.1983 ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะพระคาร์ดินัล
 • วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1984 ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการเป็นพระสงฆ์
 • วันที่ 3 มิถุนายน 1998 ฉลองครบรอบ 25 ปีที่ดำรงตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • วันที่ 3-12 มกราคม ค.ศ.2000 เป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) เ็ป็นครั้งที่สอง
  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
 • วันที่ 9 มกราคม ค.ศ.2000 เป็นประธานจัดงานฉลองฝ่ายพระศาสนจักรคาทอลิก
  โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา และโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ.2000
  ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี
 • วันที่ 5 มีนาคม ค.ศ.2000 ร่วมพิธีสถาปนา บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
  ณ จตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  และเป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ในโอกาสเดียวกัน
 • วันที่ 5-25 เมษายน ค.ศ.2005 ร่วมพิธีปลงพระศพ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม
  และ้เข้าร่วมการคัดเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16)
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 • วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2008 เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
  ร่วมกับพระสังฆราชอื่นๆ ของประเทศไทย
 • วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
  ทรงอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  และทรงแต่งตั้งพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ดำรงตำแหน่งแทน