ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1945
 • เป็นบุตรของนายคำจีน และนางคำปอง ไชยรา
 • เป็นบุตรคนที่ 9 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 2 คน และบุตรบุญธรรม 1 คน
 • เป็นสัตบุรุษวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง สกลนคร
 • ภูมิลำเนา บ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง จบชั้นประถมศึกษา
 • เรียนที่สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • เรียนที่สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี (คณะพระมหาไถ่)
 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี จบชั้นมัธยมศึกษา
 • จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา จาก Holy Redeemer College วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • จบ M.R.E. (Religious Education) จาก Mount Saint Alphonsus Seminary นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • จบ M.DIV. (Divinity) จาก Mount Saint Alphonsus Seminary นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณรเล็ก - สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • เข้าบ้านเณรใหญ - สามเณราลัยโฮลี่ รีดีมเมอร์ รัฐวิสคอนซิน
  และสามเณราลัย Mount St. Alphonsus นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นารินรักษ์ เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
 • เข้าบ้านเณรในนาม
 • ปฎิญาณตนครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1969 ที่เมืองโอโคโนโมวอร์ค มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ปฎิญาณตนตลอดชีวิต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1972
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1975
  ที่สามเณราลัยโฮลี รีดีมเมอร์ เมืองวอเตอร์ฟอร์ด มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  โดยพระอัครสังฆราช Leone J. Brust แห่งอัครสังฆมณฑล Milwaukee

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ.1976 พระสงฆ์ผู้ช่วยประจำหมู่บ้านห้วยเซือม, ห้วยเล็บมือ, ชัยพร, เวียงคุก, บ้านม่วง, บ้านชาด สังฆมณฑลอุดรธานี
 • ค.ศ.1979 อธิการสามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ชลบุรี
 • ค.ศ.1981 อธิการบ้านกรุงเทพฯ ศูนย์กลางของคณะพระมหาไถ่ และเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ซ. ร่วมฤดี กรุงเทพฯ
 • ค.ศ.1987 เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฎิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น, วัดพระบิดามหาการุณ บ้านโนนสมบูรณ์
  วัดพระจิตเจ้า บ้านห้วยหินลาด และวัดนักบุญลูซีอา น้ำพอง ขอนแก่น
  อภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนและคนพิการ
 • ค.ศ.1993 อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ แขวงกรุงเทพฯ (3 สมัย)
 • ค.ศ.2002 ผู้อำนวยการงานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเร่ร่อนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ เพื่อคนพิการ
  โรงเรียนคนตาบอด, โรงเรียนโสต ที่พัทยา ชลบุรี (ต่อจากคุณพ่อเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน)
 • ค.ศ.2005 เจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ชลบุรี
  พระสงฆ์ประจำบ้านนักบุญเคลเมนต์ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา

นายชุมพาบาล

 • 25 มีนาคม ค.ศ.2006 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
 • 27 มิถุนายน ค.ศ.2006 ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี
  โดยพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

คติพจน์

 • วันอภิเษกเป็นพระสังฆราช NOLITE TIMERE "อย่ากลัวเลย"

ขอขอบคุณ : ภาพและข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ “สืบสาน ธารพระพร เฉลิมฉลองวันอภิเษก พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.”