ประวัติครอบครัว

 • เกิดวัันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.1959
 • เป็นบุตรของยอห์นบัปติสตา เกษตร และลูซีอา เดือนฉาย จรัสศรี
 • เป็นลูกคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน)
 • เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม
 • ภูมิลำเนา ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

การศึกษา

 • เรียนที่โรงเรียนดรุณานุเคาาะห์ ราชบุรี จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น
 • เรียนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค.ศ.1976
 • เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค.ศ.1978
 • เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา ค.ศ.1983 และสาขาเทววิทยา ค.ศ.1986
 • ค.ศ.1991-1992 ศึกษาต่อสถาบัน E.A.P.I. ประเทศฟิลิปปินส์ ด้านการแพร่ธรรม
 • ค.ศ.1998-2000 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอังเยลีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท สาขา Moral Theology

กระแสเรียก

 • เข้าบ้านเณร  ในนามอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม
  สมัยคุณพ่อเปาโล สมกิจ นันทวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1984
  ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม โดยพระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1985
  ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
 • บวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1986
  ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม โดยพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
 • บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.1987
  ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

ภารกิจสงฆ์

 • ค.ศ. ค.ศ.1987-1989 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง ราชบุรี
  และจิตตาธิการเยาวชนระดับสังฆมณฑล
 • ค.ศ.1989-1990 เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว ราชบุรี
 • ค.ศ.1989-1991 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • ค.ศ.1992-1995 อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • ค.ศ.1996-1998 เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
 • ค.ศ.2001-2006 รองอธิการสามเณราลัยแสงธรรม
  และอาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.2005 ร่วมโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ และพักประจำที่ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี
 • ค.ศ.2006-2009 อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี และประธานคณะกรรมการบริหารฯ
  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ค.ศ.2006-2008 รักษาการอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • ค.ศ.2008-2009 เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
  อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกสามัญ และโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกพณิชยการ

นายชุมพาบาล

 • 4 เมษายน ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
 • 4 กรกฎาคม ค.ศ.2009 อภิเษกเป็นพระสังฆราช ณ ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุร