คุณพ่อพัฒนา อุปการ อุปสังฆราชอุดรธานี ต่อจากคุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล คณะมหาไถ่ ตั้งแต่ ค.ศ. 2006

เกิดวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1968 อายุ 40 ปี เป็นลูกคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน

เข้าบ้านเณรเล็กฟาติมา ที่ท่าแร่ หนองแสง สมัยคุณพ่อกมล เสมอพิทักษ์ เป็นอธิการ และคุณพ่อสุพล ยงบรรทม เป็นรองอธิการ

เป็นศิษย์แสงธรรมรุ่นที่ 17 และเป็นรุ่นที่ 6 ของสังฆมณฑลอุดรธานี

บวชมาได้ 12 ปี (วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1996) โดยพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร เป็นผู้บวช (พระคุณเจ้ายอดเป็นพระสังฆราชมาครบ 33 ปี ในปีนี้ฉลองอายุครบ 75 ปี และเดือนมิถุนายน ฉลองบวชครบ 50 ปี)

รู้สึกอย่างไรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปสังฆราช?

(หัวเราะ...) ตอนแรกๆ รู้สึกหนักใจ ไม่แน่ใจว่าพระสงฆ์จะรับเราได้ไหมเพราะยังอาวุโสน้อย และมีรุ่นพี่ๆ อยู่หลายคน  แต่เมื่อผ่านไปและได้ทำงานไปแล้ว เราก็เห็นว่าก็ไม่ใช่ปัญหา เราก็ทำงานร่วมกันได้ดี เพราะงานส่วนใหญ่เป็นการประสานงาน มีนโยบายที่ชัดเจนขึ้น ทุกคนก็เข้าใจและเดินไปในทิศทางเดียวกัน และไปได้ดี

อุดรฯ เป็นสังฆมณฑล “ลูกผสม” แต่ก่อนเป็นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่จำนวนมาก แต่ตอนนี้มีพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่มี 9 องค์ พระสงฆ์พื้นเมือง 12 องค์ และยังมีนักบวชอื่นๆ อีก

เมื่อมีหลายคณะ เราก็ทำงานโดยผ่านทางสภาสงฆ์และขอความร่วมมือกัน เราเชิญอธิการบ้านหรือผู้แทนคณะต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการร่วมกัน เช่น เขตจังหวัดหนองคายก็เชิญคณะพระมหาไถ่เข้ามา เขตจังหวัดเลยเชิญคณะโอเอ็มไอ. เข้ามาเป็นกรรมการร่วมกัน

สังฆมณฑลอุดรฯ แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขตจังหวัดอุดรธานี เขตจังหวัดขอนแก่น รวมจังหวัดหนองบัวลำภูด้วย เขตจังหวัดเลย และเขตจังหวัดหนองคาย ในอดีตเส้นทางการแพร่ธรรมของสังฆมณฑลอุดรฯ มีการทำงานตามลุ่มแม่น้ำโขง ตั้งแต่หนองแสง ห้วยเซือม ห้วยเล็บมือ หนองคาย ไปถึงเวียงคุก

นอกจากนี้ สังฆมณฑลยังช่วยพระศาสนจักรทางฝั่งลาวด้วย เพียงแต่เชิญพวกเยาวชนของลาวมารับการอบรมที่ฝั่งเราบ้าง และเรื่องครอบครัว ส.ช.ค. คุณพ่อบัวทอง บุญทอด ได้จัดอบรมเป็นประจำ และทำได้ดี มีทั้งพวกคริสตังและคนพุทธมาเข้ารับการอบรม ที่ผ่านมาก็ได้ผลดี เพราะหลังจากอบรมแล้ว รู้สึกว่าพวกเขาเข้มแข็งขึ้น ทั้งเยาวชนและครอบครัวก็รักกัน เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น

“การที่เราจะไปทำกิจกรรม หรืออบรมอะไรทางโน้นยาก... ยากมาก ถ้าไปเที่ยวเฉยๆ ก็ง่าย สบาย ขอใบผ่านแดนได้ตามปกติ”

ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ตามวัด จะทำงบประมาณประจำปี และกรรมการพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนัก  เพราะความเป็นอยู่ของชาวบ้านจุดเด่นในการทำงานของเราก็คือ พระสงฆ์เราส่วนใหญ่อายุไม่ห่างกันนัก ที่อาวุโสสุดก็คุณพ่อสมนึก สิทธิ จึงพูดจากันแบบเพื่อนๆ แบบพี่น้องกันมากกว่า ทำให้การทำงานกันเป็นไปได้ดีทางฝั่งโน้นยากลำบากกว่าบ้านเราเยอะ

สำหรับมิสชันนารีที่เข้ามาทำงาน ทางสังฆมณฑลได้มอบวัดให้ดูแลเป็นวัดๆ และเป็นเขตๆ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ เราก็ดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสมเหมือนกับวัดอื่นๆ ของสังฆมณฑล

ส่วนโครงการพิเศษ เช่น ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจน หรือก่อสร้างอะไร พวกเขาก็อาจจะหาเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือ และรับผิดชอบเอง โดยจะรายงานให้สังฆมณฑลทราบ

สังฆมณฑลอุดรธานีครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู

รวมพื้นที่ทั้งหมด 50,049 ตารางกิโลเมตร มีคริสตัง 17, 258 คน พระสงฆ์ 15 องค์ มิสชันนารี 24 องค์ ซิสเตอร์ 110 คน (ข้อมูลสถิติจาก “ปฏิทินคาทอลิก 2551/2008”)