ในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา คือวันที่ 14 พฤษภาคม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงอนุมัติการขอลาจากหน้าที่ของ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชทรงแต่งตั้ง พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และทรงแต่งตั้ง