“คนอื่นเขาว่า พระสงฆ์เราเป็นใคร?”

“และพวกเราเล่า ว่าพระสงฆ์เราเป็นใคร?”

“และที่จริงแล้ว พระสงฆ์เป็นใคร?”

คำถามสั้นๆ เหล่านี้ แต่คำตอบจากร้อยคน ก็อาจจะยาวและแตกต่างกันไป เพราะบทบาทหน้าที่มีหลายมิติ สนามงานมีหลากหลาย

แต่ที่สำคัญคือ หัวใจของความเป็น “พ่อ” เรียกร้องให้คิดถึงบทบาทและหน้าที่ในฐานะคุณพ่อฝ่ายวิญญาณ  เรียกร้องเราให้เป็นผู้ใหญ่ รู้ เข้าใจ รับผิดชอบหน้าที่ มีจิตใจเปิดกว้าง ทุ่มเท อุทิศชีวิตตนเองโดยไม่มีอะไรที่แสวงหาเพื่อตนเอง แต่ทั้งหมดเพื่อลูกๆ

การทุ่มเท มอบให้ทั้งหมด ทั้งกายและจิตใจ (Total Commitment) เมื่อด้านธุรกิจฝ่ายโลก ยังคิดและทำอย่างนี้ จึงจะประสบความสำเร็จ

ในฐานะพระสงฆ์นักบวช ยิ่งถูกคาดหวังจากสังคม และพี่น้องสัตบุรุษเช่นกัน และดังกว่าอีก

มิติที่หลากหลายต้องประสานและสอดคล้องกับคำว่า “คุณพ่อ”

เราอาจจะบกพร่องในด้านอื่นๆ แต่หัวใจและหน้าที่ความเป็นพ่อ ต้องยิ่งใหญ่ และโดดเด่นเห็นชัดเสมอ

ชีวิตและการกระทำของพระสงฆ์เรา คือคำตอบ!

หน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อไม่มีข้อจำกัด!

หน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ต้องมีคำจำกัดความ!

“เพื่อนสงฆ์” ฉบับนี้ แนะนำและพูดคุยกับหลายๆ คน เพื่อจะได้รู้จัก เข้าใจกัน และเป็นกำลังใจให้้กันมากขึ้น ทั้งอาวุโส และหนุ่ม ผสมกันไป เพื่อให้ “เพื่อนสงฆ์” เป็นเพื่อนของสงฆ์ตลอดไป

 

คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง
เลขาธิการฯ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์ (คพส.)