บทภาวนาของพระสงฆ์

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงเลือกลูกผู้ต่ำต้อย ทรงเจิมให้เป็นผู้รับใช้ และพระองค์ทรงยกย่องให้เป็นมิตรสหายของพระองค์ พระองค์คือแบบอย่างการดำเนินชีวิตและการทำงานของลูกๆ ซึ่งได้ติดตามพระองค์

พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเลือกสรรลูกด้วยพระเมตตา ลูกไม่สมควรกับภาระ หน้าที่ และเกียรติอันยิ่งใหญ่

ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือและนำทาง เพื่อจะได้ทำหน้าที่รับใช้ เป็นเครื่องมือ เป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมายนำความรักและความรอด

ลูกขอยึดมั่นในคำสัญญา ข้อตั้งใจ ที่ได้ประกาศยืนยันในวันบวชว่า จะถือซื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณ ความยากจน ความนบนอบ และชีวิตพรหมจรรย์ จะร่วมมือกับพระสังฆราชและเพื่อนพระสงฆ์ เพื่อให้พระอาณาจักรของพระองค์เป็นไปในแผ่นดินนี้

ลูกระลึกถึงการปกมือ การเจิม ภาวนา และวันที่นอนหมอบราบบนพื้น วันถวายตัวแด่พระองค์โดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นเสมือนการตายจากตัวเอง กิเลส ตัณหา และบาปต่างๆ และได้เกิดใหม่เป็นชีวิตของพระองค์ เป็นชีวิตใหม่ของข้าพเจ้า

ลูกระลึกถึงมิสซาแรกที่ได้ร่วมถวาย พร้อมกับพระสังฆราช พระสงฆ์ พ่อแม่ ญาติพี่น้องเป็นจำนวนมากด้วยความตื่นเต้นยินดี

ลูกระลึกถึงหน้าที่แรกในชีวิตสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบัดนี้ได้ผ่านเลยมานานแล้ว ขอพระองค์โปรดประทานจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง สันติสุข แก่ลูกๆ ของพระองค์ เพื่อจะได้มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องทุกคน ในสังคมทุกวันนี้

ขอให้ลูกเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อช่วยเขาให้รอด

ขอวิงวอนเพื่อบิดามารดา ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณต่อชีวิตสงฆ์ของลูก

ขอระลึกถึงบรรดามิชชันนารี ซึ่งเป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อลงบนแผ่นดินนี้ ด้วยความเสียสละ

ละทิ้งทุกอย่างเพื่อประกาศความรักของพระองค์ จนเจริญเติบโตและให้ผลเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยทุกวันนี้

ลูกขอฝากตัวไว้กับพระแม่มารีอา มารดาพระสงฆ์ ลูกเชื่อว่าจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งกายและวิญญาณตลอดไป

พระเจ้าข้า บัดนี้ ลูกตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อพระองค์และพี่น้องทุกคนที่พระองค์ได้ฝากไว้แก่ลูก เพื่อเขาจะได้พบความรักและความรอด ภายใต้การดูแลของพระองค์ นายชุมพาบาลที่ดีตลอดนิรันดร์

อาแมน.

บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก

ของ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ให้ทวีมากขึ้น ให้เป็นกระแสเรียกศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางบรรดาคริสตชน เพื่อจะได้ให้ความเชื่อดำรงอยู่อย่างมั่นคง และรักษาไว้ซึ่งความสำนึกในพระคุณของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ โดยอาศัยการประกาศพระวาจา และการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะทำให้บรรดาสัตบุรุษได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

ขอพระองค์ประทานศาสนบริกรประจำพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นผู้พิทักษ์รักษาด้วยความเอาใจใส่และกระตือรือร้น ต่อการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการมอบถวายสูงสุดของพระคริสตเจ้า เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ

ขอพระองค์ทรงเรียกให้มีผู้ที่จะเป็นศาสนบริกรแห่งพระเมตตาของพระองค์ เพื่อว่าโดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี ความชื่นชมยินดีแห่งการได้รับการอภัยจากพระองค์ จะได้แผ่กระจายไป

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอโปรดให้พระศาสนจักร น้อมรับการดลใจที่หลากหลายขององค์พระจิตเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี เพื่อว่าเมื่อได้อ่อนน้อมต่อคำสอนของพระจิตเจ้าแล้ว จะได้สามารถเอาใจใส่ต่อกระแสเรียกการเป็นสงฆ์แห่งศาสนบริกร และต่อมากระแสเรียกของผู้รับเจิมถวายตัว

ขอพระองค์ทรงค้ำจุนพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร ผู้รับเจิมถวายตัว และผู้ที่รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้าทุกคน เพื่อให้ทุกคนซื่อสัตย์ต่อพันธกิจของตน และรับใช้พระวรสาร

ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

บทภาวนาของ โธมัส เมอตัน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ลูกไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะไปทางใด ลูกมองไม่เห็นเบื้องหน้า ทั้งไม่มั่นใจว่าหนทางนั้นไปสิ้นสุด ณ ที่แห่งใด ลูกไม่รู้จักเลยจริงๆ

และสิ่งที่ลูกคิดว่าตัวเองกำลังทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกกำลังทำอย่างนั้นจริงๆ

แต่ลูกก็เชื่อว่าความปรารถนาที่ลูกอยากจะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยนั้น ได้ทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยจริงๆ และลูกก็มีความปรารถนานั้นในทุกๆ สิ่งที่ลูกกระทำด้วย

ลูกหวังว่าตัวเองจะไม่กระทำสิ่งใดนอกเหนือไปจากความปรารถนาดังกล่าว

ลูกรู้ว่าหากลูกทำสิ่งนี้ พระองค์เองจะเป็นผู้นำลูกไปในหนทางที่ถูกต้อง แม้ลูกไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับหนทางนั้นเลยก็ตาม

เหตุนี้ลูกจึงขอมอบความไว้วางใจในพระองค์อยู่เสมอ ถึงแม้ตัวเองจะรู้สึกว่ากำลังหลงทางและอยู่ในเงาแห่งความตายก็ตาม

ลูกจะไม่เกรงกลัวสิ่งใด เพราะพระองค์ทรงอยู่กับลูกตลอดไป และจะไม่เคยปล่อยให้ลูกต้องเผชิญหน้ากับความหายนะเพียงลำพังเลย...