รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2003

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2004

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2005

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2006

รายชื่อพระสงฆ์ทมรณะ ค.ศ.2007

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2008

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2009

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2010

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2011

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2012

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2013

รายชื่อพระสงฆ์ที่มรณะ ค.ศ.2014