รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ จำหน่ายผล
คณะพระมหาไถ่

เกิดวันที่ 7 เมษายน ค.ศ.1949 อายุ 65 ปี
บวชวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1975
มรณะวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2014
มิสซาปลงศพวันที่ 18 มกราคม ค.ศ..2014
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน
ร่วมกับ พระสังฆราชเกียรติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
และ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
(อ่านประวัติเพิ่มเติม)