รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ครั้งที่ 1

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

 

16-27 ตุลาคม ค.ศ. 1978
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
ให้การอบรมพระสงฆ์ในด้านต่างๆ ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์แก่งานอภิบาล
คุุณพ่อเอ นิโคลาส (S.J.) บรรยายเรื่อง “พระศาสนจักร” คุณพ่อกินเธอร์ (S.J.) บรรยายเรื่อง “จริยศาสตร์”
คุณพ่อจอห์น ลินสเกนส์ (C.I.C.M.) บรรยายเรื่อง “พระคัมภีร์”
คุณพ่อโฮเซ กัลเล (S.J.) บรรยายเรื่อง “กลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานและการประกาศพระวรสาร”

ครั้งที่ 2

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

22-26 ตุลาคม ค.ศ. 1979
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
กลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน (BCC)
พระคุณเจ้าเอก ทับปิง, คุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์, คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และคุณพ่อสุริทร์ ชุนฟ้ง

ครั้งที่ 3

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

20-24 ตุลาคม ค.ศ. 1980
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
ศาสนสัมพันธ์ (Dialogue)
คุณพ่อเบอร์นาร์ด กิลแมง (M.E.P.), คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ, พระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต, คุณพ่อพิชิต ศรีอ่อน,
คุณพ่อยอห์น อุลลิอานา (S.D.B.), พระคุณเจ้ารัตน์ บำรุงตระกูล, คุณพ่อโบรนิสลาส ปาแซ็ก (M.E.P.) และอาจารย์วิจิตร เกิดวิศิษฎ์

ครั้งที่ 4

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร


หมายเหตุ

19-23 ตุลาคม ค.ศ. 1981
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
คริสตศาสนากับวัฒนธรรม
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช บรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมไทย”
คุณหญิงมาลี พ.สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บรรยายเรื่อง “การดำเนินชีวิตของคริสตชนในสังคมพุทธ”

ค.ศ. 1982 ประชุม เอฟเอบีซี. (FABC) ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม

ครั้งที่ 5

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

24-28 ตุลาคม ค.ศ. 1983
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อมอริส ยอลี (M.E.P.), คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ (S.D.B.), คุณพ่อพอล พอลล็อค, คุณพ่อฟรังซิส โกโทร,
คุณพ่อสมกิจ นันทวิสุทธิ์ และอาจารย์อารมณ์ พูลโภคผล

ครั้งที่ 6

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

15-19 ตุลาคม ค.ศ. 1984
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
ครอบครัวคริสตชน
คุณพ่อเบอร์นาร์ด กิลแมง (M.E.P.), คุณพ่อยอห์น ตามาโย (S.D.B.), คุณพ่อบรรจง ไชยรา (C.Ss.R.), คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ
และคุณพ่อชาย ขันทะโฮม (C.Ss.R.)

ครั้งที่ 7

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

14-18 ตุลาคม ค.ศ. 1985
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
งานอภิบาลเยาวชน
คุณวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์, ม.ล. จตุรพิธ ชมพูนุช, ดร. สายสุรี จุติกุล, อาจารย์ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์, คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ (S.D.B.), คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล (S.J.), คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล, คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส

ครั้งที่ 8

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

20-24 ตุลาคม ค.ศ. 1986
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
บทบาทของฆราวาสในพระศาสนจักรและในโลก
พระสังฆราช และพระสงฆ์ที่ทำงานร่วมกับฆราวาส
และฆราวาสที่ทำงานในหน่วยงานของพระศาสนจักรในระดับประเทศ, สังฆมณฑล และวัด

ครั้งที่ 9

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

19-23 ตุลาคม ค.ศ. 1987
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
บทบาทและท่าทีของพระสงฆ์ในงานอภิบาลสัตบุรุษ
พระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ผ่านงานอภิบาล
และศจ. พ.ญ. คุณมานา บุญคั้นผล, อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, ดร. วัลลภ ปิยะมโนธรรม

ครั้งที่ 10

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

 

17-21 ตุลาคม ค.ศ. 1988
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
การประกาศพระวรสาร
พระคุณเจ้ามนัส จวบสมัย, พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, พระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ,
คุณพ่อชาย ขันทะโฮม (C.Ss.R.), คุณพ่อดัง โตแนล (M.E.P.), คุณพ่อซัคโก, คุณพ่ออาดริอาโน,
อาจารย์วิจิตร ระวีวงศ์, ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล, อาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย

ครั้งที่ 11

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

หมายเหตุ

15-19 ตุลาคม ค.ศ. 1990
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
พระสงฆ์กับการแพร่ธรรม
คุณพ่อยีโน เฮนรีเกซ (C.Ss.R.) และคณะ

ค.ศ. 1991 ไม่มีการสัมมนา

ครั้งที่ 12

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร


 

19-22 ตุลาคม ค.ศ. 1992
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
มิติชีวิตสงฆ์ด้านต่างๆ ศึกษาพระสมณสาส์นของพระสันตะปาปา
เรื่อง “เราจะประทานนายชุมพาบาลแก่พวกท่าน” (PDV, Pastores Dabo Vobis)
อาจารย์กาญจนา แก้วเทพ บรรยายในด้านการพัฒนา, คุณหมอประเวศ วะสี บรรยายในด้านการศึกษา
คุณพ่อโมลิ่ง, บราเดอร์ชุมพล ดีสุดจิต, พระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, พระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล,
คุณพ่อหลุยส์ เบียร์ จักแมง, พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร ฯลฯ

ครั้งที่ 13

วันที่
สถานที่
เนื้อหา

17-21 ตุลาคม ค.ศ. 1994 ณ บ้านผู้หว่าน
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
ศึกษาพระสมณสาส์นของพระสันตะปาปา เรื่อง “ความรุ่งโรจน์แห่งความจริง” (Veritas Splendor)

ครั้งที่ 14

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

16-20 ตุลาคม ค.ศ. 1995
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
สู่สหัสวรรษที่สามในสังคมไทย
คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, ดร. สิปนน์ เกตุทัต, ดร. ชัยวัฒน์ สถาอนันต์

ครั้งที่ 15

วันที่
สถานที่
เนื้อหา

14-18 ตุลาคม ค.ศ. 1996
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
บทบาทสตรีในพระศาสนจักร

ครั้งที่ 16

วันที่
สถานที่
เนื้อหา

11-17 ตุลาคม ค.ศ. 1997
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
สู่ปี ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000

ครั้งที่ 17

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

12-16 ตุลาคม ค.ศ. 1998
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“สงฆ์ในบ้านพระบิดา ศรัทธา สร้างสรรค์ สืบทอด”
อาจารย์โรเบิร์ต สันติกาโร (ผู้แทนชาวพุทธ), นายการุญ กูใหญ่ (เลขาธิการศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)
และผู้แทนสัตบุรุษในสาขาอาชีพต่างๆ

ครั้งที่ 18

วันที่
สถานที่
เนื้อหา

12-18 ตุลาคม ค.ศ. 1999
สบ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“สงฆ์ปี 2000 ตามแบบพระตรีเอกภาพ”

ครั้งที่ 19

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

23-26 ตุลาคม ค.ศ. 2000
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“สงฆ์ในสหัสวรรษใหม่ ทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักร”
คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ, พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์, คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล, คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส,
คุณปอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร, คุณพวงเพ็ญ อินทรวิศิษฎ์, อาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย

ครั้งที่ 20

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

15-19 ตุลาคม ค.ศ. 2001
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“บุคลิกภาพและสุขภาพของพระสงฆ์”
พระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ, คุณวิวัฒน์ พงศธร, คุณปรีชา ประกอบกิจ, คุณพัลลภ เหมือนคีรี

ครั้งที่ 21

วันที่
สถานที่
เนื้อหา

14- 18 ตุลาคม ค.ศ. 2002
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
เครื่องหมายแสดงความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียก

ครั้งที่ 22

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

13-17 ตุลาคม ค.ศ. 2003
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“สงฆ์ : รู้ทุกข์ สร้างสุข ให้ชุมชน”
รศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ, คุณพ่อพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย, คุณพ่อวิชัย โภคทวี, บราเดอร์สุรสิทธิ์ สุขชัย, แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์,
ดร. เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค, คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร ฯลฯ

ครั้งที่ 23

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

18-22 ตุลาคม ค.ศ. 2004
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“สงฆ์ : ผู้อภิบาลครอบครัวคริสตชน”
คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่อชาย ขันทะโฮม, คุณพ่อเอกชัย ชินโคตร, คุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง,
คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ, คุณอเนก-คุณเซริน ไมเกิ้ล ฯลฯ

ครั้งที่ 24

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

17-21 ตุลาคม ค.ศ. 2005
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“พระศาสนจักรไทยในโลกปัจจุบัน : 40 ปี Gaudium et Spes”
คุณสนธิ ลิ้มทองกุล, คุณพ่อชาย ขันทะโฮม, ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล, คุณอัจฉรา สมแสงสรวง, คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์,
คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์, คุณพ่อดัง โตแนล

ครั้งที่ 25

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

23-27 ตุลาคม ค.ศ. 2006
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“บอกเล่าพระเยซูเจ้าให้ชาวไทย”
พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์, คุณพ่อชาย ขันทะโฮม, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ, คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช,
คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์, คุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล, คุณพ่อกุสต๊าฟ โรเซ่นส์, คุณวิมล กิจบำรุง ฯลฯ

ครั้งที่ 26

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

 

15-19 ตุลาคม ค.ศ. 2007
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“พระศาสนจักรไทยในโลกปัจจุบัน” พระดำรัสเตือน กฎหมาย และธรรมาภิบาล)
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์, คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม, คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต,
คุณพ่อลือชัย ธาตุวิสัย, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่ออันโตนิโอ วาลแซ็กกีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี, อาจารย์ขจิต สุขุม และคณะ,
คุณประจวบ ตรีนิกร, ดร. วิทย์ สุนทรนันท์

ครั้งที่ 27

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

 

13-17 กรกฎาคม ค.ศ.2009
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“พระสงฆ์ กับสิ่งท้าทายชีวิตและงานอภิบาล”
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, อ.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย, คุณพ่อบรูโน อาเรินส์, คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล,
อ.เปรมศิริ ดิลกปรีชากุล, ศจ. ดร.ยศ สันตสมบัติ, คุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์, คุณพ่อสุพล ยงบรรทม, คุณพ่อทวี สุวรรณสิน,
คุณพ่อโอลิเวียร์ โปรดอมม์, คุณพ่อธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ, คุณพ่อลือชัย จัันทร์โป๊, คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย

ครั้งที่ 28

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

 

11-15 กรกฎาคม ค.ศ.2011
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“พระสงฆ์ ผู้อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์”
AsIPA Resource Team (ART)
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรคครภ์, บราเดอร์ทินรัตน์ คมกฤส
 

ครั้งที่ 29

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร 

15-20 กรกฎาคม ค.ศ.2013
บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
“พระสงฆ์ กับการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่” (PRIEST AND THE NEW  EVANGELIZATION)
พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช, พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช, คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์, คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร, คุณพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร, อาจารย์สุมิตร พงศธร, ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์, พ.อ. แพทย์หญิงสุมล นาคเฉลิม, ครูทองบางจันทรักษ์, ครูอินวร หัสราช