รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ครั้งที่ 1

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

 

16-27 ตุลาคม ค.ศ. 1978
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
ให้การอบรมพระสงฆ์ในด้านต่างๆ ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์แก่งานอภิบาล
คุุณพ่อเอ นิโคลาส (S.J.) บรรยายเรื่อง “พระศาสนจักร” คุณพ่อกินเธอร์ (S.J.) บรรยายเรื่อง “จริยศาสตร์”
คุณพ่อจอห์น ลินสเกนส์ (C.I.C.M.) บรรยายเรื่อง “พระคัมภีร์”
คุณพ่อโฮเซ กัลเล (S.J.) บรรยายเรื่อง “กลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานและการประกาศพระวรสาร”

ครั้งที่ 2

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร

22-26 ตุลาคม ค.ศ. 1979
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
กลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน (BCC)
พระคุณเจ้าเอก ทับปิง, คุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์, คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และคุณพ่อสุริทร์ ชุนฟ้ง

ครั้งที่ 3

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

20-24 ตุลาคม ค.ศ. 1980
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
ศาสนสัมพันธ์ (Dialogue)
คุณพ่อเบอร์นาร์ด กิลแมง (M.E.P.), คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ, พระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต, คุณพ่อพิชิต ศรีอ่อน,
คุณพ่อยอห์น อุลลิอานา (S.D.B.), พระคุณเจ้ารัตน์ บำรุงตระกูล, คุณพ่อโบรนิสลาส ปาแซ็ก (M.E.P.) และอาจารย์วิจิตร เกิดวิศิษฎ์

ครั้งที่ 4

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร


หมายเหตุ

19-23 ตุลาคม ค.ศ. 1981
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
คริสตศาสนากับวัฒนธรรม
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช บรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมไทย”
คุณหญิงมาลี พ.สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บรรยายเรื่อง “การดำเนินชีวิตของคริสตชนในสังคมพุทธ”

ค.ศ. 1982 ประชุม เอฟเอบีซี. (FABC) ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม

ครั้งที่ 5

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

24-28 ตุลาคม ค.ศ. 1983
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อมอริส ยอลี (M.E.P.), คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ (S.D.B.), คุณพ่อพอล พอลล็อค, คุณพ่อฟรังซิส โกโทร,
คุณพ่อสมกิจ นันทวิสุทธิ์ และอาจารย์อารมณ์ พูลโภคผล

ครั้งที่ 6

วันที่
สถานที่
เนื้อหา
วิทยากร
 

15-19 ตุลาคม ค.ศ. 1984
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
ครอบครัวคริสตชน
คุณพ่อเบอร์นาร์ด กิลแมง (M.E.P.), คุณพ่อยอห์น ตามาโย (S.D.B.), คุณพ่อบรรจง ไชยรา (C.Ss.R.), คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ
และคุณพ่อชาย ขันทะโฮม (C.Ss.R.)