รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ผลสุรปการสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 22
“แนวทางปฏิบัติและก้าวเดินร่วมกัน”

 

พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศจำนวน 193 องค์ ได้ร่วมประชุมกัน ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม เมื่อวันที่ 13–17 ตุลาคม ค.ศ. 2003 หัวข้อ “รู้ทุกข์ สร้างสุข ให้ชุมชน” ได้ร่วมกันพิจารณาไตร่ตรอง และเสนอแนวทางการปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ดังนี้

มิติด้านต่างๆ ของชีวิตสงฆ์
                     1.    วุฒิภาวะความเป็นมนุษย์ (Human Formation)
                           1.1  ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสัตบุรุษ เป็นกันเองและไม่ถือตัว
                           1.2    พบปะกันในหมู่สงฆ์ เพื่อเสริมสร้างชีวิตกลุ่ม เป็นกำลังใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
                           1.3    ปรับบุคลิกภาพโดยการยอมรับฟังผู้อื่นและมีใจหนักแน่นเป็นกลาง
                           1.4    เจริญชีวิตกลุ่มกับเพื่อนสงฆ์ – ซิสเตอร์ และผู้ร่วมงาน ด้วยความรักและความอดทน
                           1.5    พยายามจัดให้มีเวลาพักผ่อนพอสมควร เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในชีวิต
                     2.    ด้านชีวิตจิต (Spiritual Formation)
                           2.1    เจริญชีวิตเรียบง่ายตามจิตตารมณ์พระวรสาร
                           2.2    มีชีวิตสนิทกับพระเยซูเจ้า อาศัยการรำพึงภาวนา ถวายและเฝ้าศีลอย่างสม่ำเสมอ
                           2.3    ดำเนินชีวิตทุกมิติบนพื้นฐานของรหัสธรรมปัสกา
                     3.    ด้านวิชาการ (Intellectual Formation)
                           3.1    ศึกษาเอกลักษณ์ความเป็นสงฆ์ให้แจ่มแจ้ง
                           3.2    ศึกษากฎหมายพระศาสนจักรเรื่องแต่งงานให้ชัดเจนและมั่นใจ เพื่อช่วยเหลือคู่แต่งงานที่มีปัญหา
                     4.    งานอภิบาล (Pastoral Formation)
                           4.1    บริการด้านพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
                           4.2    รับฟังปัญหาและความทุกข์ของสัตบุรุษ
                           4.3    ปรับปรุงการเทศน์โดยเน้นการนำคุณค่าพระวรสารเข้าสู่ชีวิต
                           4.4    สร้างสำนึกและฝึกตนเองให้มีจิตตารมณ์ธรรมทูต
                           4.5    จัดให้มีการสอนคำสอนตามวัยอย่างต่อเนื่อง
                           4.6การจัดการอภิบาลอย่างมีส่วนร่วม เช่น สภาอภิบาล
                           4.7ส่งเสริมโครงการวัดพี่ วัดน้อง และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

พระสงฆ์ในความสัมพันธ์กับชุมชน
                     1.    ด้านเศรษฐกิจ
                           1.1    ส่งเสริมงานอาชีพ งานพัฒนาสังคม สหกรณ์เครดิตยูเนียน ฯลฯ
                           1.2    สนับสนุนงานเมตตาธรรมต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้เจ็บป่วย ผู้อพยพย้ายถิ่น ฯลฯ
                           1.3    พัฒนาที่ดินเพื่อจัดสรรที่อยู่อาศัยให้แก่สัตบุรุษ
                           1.4    มีชีวิตเรียบง่ายเป็นกันเองท่ามกลางสัตบุรุษ
                     2.  ด้านสังคม
                           2.1    สร้างผู้นำชุมชนคริสตชนเพื่อให้ได้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมและสามารถคลี่คลายปัญหาของสังคม เช่น ยาเสพติด, เอดส์, โสเภณี,
                                     การพนัน และอบายมุข
                           2.2    ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมคาทอลิก และบทบาทฆราวาส
                           2.3    ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน
                           2.4    เยี่ยมเยียนและสำรวจปัญหา และความต้องการของชุมชน
                           2.5    ส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น
                           2.6    จัดการศึกษาความเป็นจริง และร่วมชีวิต (Exposure Immersion) ให้แก่พระสงฆ์ Priest and Religious Institute for Social                                           Action (PRISA)
                     3.    ด้านการเมือง
                           3.1    สร้างเครือข่ายกับองค์กรของรัฐและเอกชน เพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ ของชุมชน เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบ
                           3.2    การช่วยให้มีอิสรภาพในการตัดสินใจ
                           3.3    ช่วยให้พระสงฆ์รู้จักวิเคราะห์ และรู้เท่าทันระบบกลไกของทุนนิยม
                     4.    ด้านศาสนา – วัฒนธรรม – การศึกษา
                           4.1    สร้างเครือข่ายกับองค์กรศาสนาและนิกายอื่น เพื่อรักษาคุณค่าศาสนา และวัฒนธรรมที่ดีงาม
                           4.2    ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคริสตชน โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ คุณค่าของพระวรสาร และวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อเป็นภูมิ
                                     คุ้มกันต่อกระแสทุนนิยม
                           4.3    ส่งเสริมครอบครัวให้เป็นพระศาสนจักรบ้าน ด้วยการสวดภาวนา และรำพึงพระวาจา
                           4.4    พร้อมที่จะทำการบุกเบิก เยี่ยมเยียนสัตบุรุษที่อยู่ห่างไกล
                           4.5    เร่งรัดให้มีการติดตามครอบครัวที่มีข้อขัดขวางทางศีลสมรส
                           4.6    ส่งเสริมให้เด็กคาทอลิกได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก