รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

หลักการและเหตุผล

ประเด็นหลักของแผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 คือ “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี” โดยมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนคริสตชนย่อย หรือที่นิยมเรียกว่า “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” (BECs) เป็นฐานของชุมชนวัด

วิธีการหลักและเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาชุมชนวัดคือ “วิถีชุมชนวัด” ซึ่งเน้นการเจริญชีวิตทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของบรรดาศิษย์พระคริสต์ โดยเริ่มจาก “ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม” (ลก 8:21) และสร้างความพร้อมในการปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ของพระศาสนจักร จึงจำเป็นจะต้องทำให้ “วิถีชุมชนวัด” เป็นจริงมากขึ้นตามลำดับในทุกท้องที่ (แผนอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015)

คณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์รดับประเทศ ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว แผนกพระสงฆ์ ได้เห็นความจำเป็นและความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดการสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศในปีนี้ ให้มีหัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับแผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 ของสภาพระสังฆราชฯ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พระสงฆ์ ผู้อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ได้เข้าถึงวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของวิถีชุมชุนวัด ตามแผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 ของสภาพระสังฆราชฯ
 2. เพื่อให้พระสงฆ์ได้เข้าใจธรรมชาติของชุมชนคริสตชนย่อย และพระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 3. เพื่อให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้และพัฒนาการเป็นผู้นำและผู้อภิบาลชุมชนคริสตชนย่อย พร้อมกับเรียนรู้การใช้บทเรียนและเครื่องมือในงานวิถีชุมชนวัด
 4. เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและชีวิตหมู่คณะ ผ่านทางการแบ่งปันพระวาจา

เป้าหมาย

 • จำนวนพระสงฆ์เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 องค์
 • ผู้แทนจากนักบวชหญิง 2 คน เข้าร่วมสัมมนาในฐานะผู้สังเกตการณ์
 • ผู้แทนฆราวาส 2 คน

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. คณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ฯ ร่วมกับสำนักนโยบายและฝ่ายอภิบาลคริสตชนฯ ประชุมเพื่อจัดเตรียมการสัมมนา กำหนดเนื้อหา และวิทยากร
 2. จัดทำตารางเวลาการสัมมนา ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสัมมนา
 3. แจ้งให้คณะกรรมการอำนวยการ ทราบเพื่อพิจารณาและรับรอง (วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2011)
 4. ประชาสัมพันธ์ให้พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทราบและเชิญชวนให้มาร่วมการสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกันในจดหมายข่าว “เพื่อนสงฆ์”
   และทางเว็บไซต์ http://thaipriest.cbct.net
 5. สำรวจรายชื่อพระสงฆ์ใหม่ พระสงฆ์ที่บวชครบ 50 ปี และ 25 ปี (ค.ศ.2010-2011) ออกจดหมายเชิญมาร่วมการสัมมนา และแสดงความยินดีในโอกาสการสัมมนา
 6. ติดต่อและยืนยันกับวิทยากรก่อนการสัมมนา 2 สัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการบรรยายสำหรับวิทยากร
 7. รวบรวมเอกสารการสัมมนา จัดพิมพ์เป็นเล่ม และส่งให้พระสงฆ์ในสังฆมณฑลต่างๆ จำนวน 500 เล่ม

ระยะเวลาการสัมมนา

วันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2011

สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน นครปฐม โทรศัพท์ 0-2429-0124-33โทรสาร 0-2429-0120   E-mail : phuwaan@yahoo.com

เนื้อหาการสัมมนา

  ด้านความรู้

 • ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม เมื่อพระสงฆ์และฆราวาสมาร่วมกันฟังพระวาจา ไตร่ตรอง และเจริญชีวิตตามพระวาจาด้วยกัน
 • การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะผู้นำชุมชนคริสตชน และให้โอกาสผู้นำฆราวาสมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
 • ความเข้าใจธรรมชาติของชุมชนคริสตชนย่อย (SCCs/BECs) คืออะไร? ทำไมต้องมี และจะดำเนินการอย่างไร?
 • รู้จักวิธีการใช้เครื่องมืออภิบาลในงานวิถีชุมชนวัด อาทิ การแบ่งปันพระวาจา การปลุกจิตสำนึก
 • สภาอภิบาล องค์กรต่างๆ และผู้ร่วมอภิบาล สามารถร่วมกันเสริมสร้างชุมชนคริสตชนย่อยได้อย่างไร?
 • ด้านชีวิตจิต

 • ได้ร่วมถวายมิสซา ทำวัตร แบ่งปันพระวาจา และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจิต เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า
 • ได้ร่วมถวายมิสซาที่สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และร่วมรำพึง ไตร่ตรองชีวิตและแบบอย่างพระสงฆ์ไทย ผู้อภิบาลในสภาพที่ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายแม้กระทั่งชีวิต
 • ได้รับกำลังใจจากเพื่อนพระสงฆ์ และความเป็นพี่น้องกันในคณะสงฆ์
 • ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตสงฆ์แก่กันและกัน

วิธีการสัมมนา

 1. รับฟังการบรรยายและการนำเสนอประสบการณ์จากทีมวิทยากร (AsIPA Resource Team-ART)
 2. อภิปรายในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 3. ร่วมประกอบศาสนพิธีต่างๆ ทำวัตร สวดภาวนา มิสซา และร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองสังฆภาพ 50 ปี และ25 ปี และแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสฯ
 4. พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬาต่างๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ค่าลงทะเบียน

  พักบ้านผู้หว่าน (154 ห้อง)
  อัตราค่าที่พัก:
                วันแรก เริ่ม อาหารว่าง (บ่าย) – จบวันที่ 5 หลังอาหารว่าง (บ่าย)

 • พักห้องเดี่ยว                    ราคาท่านละ         4,700.-บาท
 • พักห้องคู่                         ราคาท่านละ         3,900.-บาท
  หมายเหต ุ                      หลังจบการสัมมนา พักต่อ 1 คืน (วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2011) เพิ่มท่านละ 500.- บาท
                                         (ห้องพัก + อาหารเช้า วันที่ 16 กรกฎาคม)
 • พักธารพระพร (40 ห้อง)
  อัตราค่าที่พัก :
                วันแรก เริ่ม อาหารว่าง (บ่าย) – จบวันที่ 5 หลังอาหารว่าง (บ่าย)

 • พักห้องเดี่ยว                    ราคาท่านละ         4,500.-บาท
 • พักห้องคู่                         ราคาท่านละ         3,500.-บาท
  หมายเหต ุ                      หลังจบการสัมมนา พักต่อ 1 คืน (วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2011) เพิ่มท่านละ 500.- บาท
                                         (ห้องพัก + อาหารเช้า วันที่ 16 กรกฎาคม)

                                                   *  ผู้เข้าร่วมสัมมนา (ไม่พัก)ราคาท่านละ 3,000.-บาท
                                                     ** (อัตรานี้ รวมค่าอาหาร  เอกสารการสัมมนา และค่าวิทยากรแล้ว)

การประเมินผล

 1. จากแบบประเมินผลในวันสุดท้ายของการสัมมนา
 2. จากการประชุมของคณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พระสงฆ์ได้เข้าถึงวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของวิถีชุมชุนวัดตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชฯ ค.ศ.2010-2015 และนำไปปฏิบัติ
 2. พระสงฆ์ได้เข้าใจธรรมชาติของชุมชนคริสตชนย่อย และพระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 3. พระสงฆ์ได้เรียนรู้และพัฒนาการเป็นผู้นำและผู้อภิบาลชุมชนคริสตชนย่อย พร้อมกับเรียนรู้การใช้บทเรียนและเครื่องมือในงานวิถีชุมชนวัด
 4. พระสงฆ์ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและชีวิตหมู่คณะผ่านทางการแบ่งปันพระวาจา

อื่นๆ

 1. ให้พระสงฆ์ผู้แทนสังฆมณฑล ช่วยประสานงาน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพระสงฆ์ในสังฆมณฑลของตน เห็นความสำคัญและเข้าร่วมการสัมมนาให้มากๆ
 2. เชิญชวนพระสงฆ์แต่ละสังฆมณฑลแบ่งปันกิจกรรมต่างๆ โดยมาจัดนิทรรศการที่บ้านผู้หว่าน