รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

พ.อ.แพทย์หญิง สุมล นาคเฉลิม

ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์

คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา

อ.สุมิตรา พงศธร - คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ครูอินวร หัสราช          ครูทองบาง จันทรักษ์                ซิสเตอร์สุวรรณี ใจร่วม      คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์   พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  คุณพ่อประยูร พงษ์พิษ

พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์    คุณพอล แพทริต พร ศรีจันทร์    คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม

ฉลอง 40 ปีบ้านเณรใหญ่แสงธรรม