รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

หลักการและเหตุผล

ทุกวันนี้ทั้งในสังคมโลกและในพระศาสนจักร มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ด้านกฎหมาย และเอกสารของพระศาสนจักร

พระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้นำสังคม อยู่กับชุมชน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระดำรัสเตือนฉบับใหม่ (Sacramentum Caritatis) พระราชบัญญัติ กฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ระเบียบ ทั้งด้านอาณาจักรและพระศาสนจักร ซึ่งพระสงฆ์ควรรู้ และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนให้เหมาะกับยุคสมัย เพื่อให้ชุมชนวัดที่รับผิดชอบได้รู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

ดังนี้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์(คพส.) โดยคณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ได้ศึกษาพิจารณาถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและพันธกิจของพระสงฆ์ให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรที่พระสงฆ์จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระดำรัสเตือนฉบับใหม่ของพระศาสนจักร และด้านพระราชบัญญัติที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) ที่ส่งผลมาถึงพระศาสนจักร ทั้งด้านสังคม การศึกษา และศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานอภิบาลของพระสงฆ์ทั้งทางตรงและโดยอ้อม คณะกรรมการจัดสัมมนาจึงมีมติจัดสัมมนาในหัวข้อ “พระศาสนจักรไทยในโลกปัจจุบัน” (พระดำรัสเตือน กฎหมาย และธรรมาภิบาล)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พระสงฆ์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระดำรัสเตือน ซึ่งเป็นคำสอนและแนวทางการอภิบาลฉบับใหม่
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองที่สำคัญ (รศ. 128) และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ถูกต้องทันสมัย
 3. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมาภิบาล เพื่อนำไปใช้ในงานอภิบาลต่อไป

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

 • จำนวนพระสงฆ์เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 250 องค์
 • ผู้แทนจากนักบวชหญิง 2 คน เข้าร่วมการสัมมนาในฐานะผู้สังเกตการณ์
 • ผู้แทนฆราวาส 2 คน

ด้านคุณภาพ

 • พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระดำรัสเตือน ซึ่งเป็นคำสอนและแนวทางการอภิบาลอย่างถูกต้อง
 • พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมือง และกฎหมายพระศาสนจักรที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
 • พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ และธรรมาภิบาล เพื่อนำไป ใช้ในงานอภิบาลของตนอย่างถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. คณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ประชุมเพื่อจัดเตรียมการสัมมนา โดยพิจารณาจากการประเมินผลเป็นข้อมูลประกอบ และกำหนดเนื้อหาและวิทยากร (เมษายน–มิถุนายน ค.ศ. 2007)
 2. จัดทำตารางเวลา ติดต่อประสานงานด้านวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสัมมนา (มิถุนายน–กรกฎาคม ค.ศ. 2007)
 3. แจ้งให้คณะกรรมการ คพส. ทราบเพื่อพิจารณาและรับรอง (17 กรกฎาคม ค.ศ. 2007)
 4. ประชาสัมพันธ์ให้พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ได้ทราบ และเชิญชวนให้มาร่วมการสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ในจดหมายข่าว “เพื่อนสงฆ์” ฉบับที่ 18 (กรกฎาคม–กันยายน ค.ศ. 2007) และทาง เว็บไซต์ http://thaipriest.cbct.net
 5. สำรวจรายชื่อพระสงฆ์ที่บวชใหม่, พระสงฆ์ที่บวชครบ 25 ปี, 50 ปี และ 60 ปี และสรุปประวัติสั้นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และออกจดหมายเชิญมาร่วมในการสัมมนา และแสดงความยินดีในโอกาสการสัมมนา (มีนาคม–กันยายน ค.ศ. 2007)
 6. ติดต่อวิทยากรก่อนการสัมมนา 1 สัปดาห์ เพื่อยืนยัน และจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการบรรยายสำหรับวิทยากร (วันที่ 1-10 ตุลาคม ค.ศ. 2007)
 7. จัดการสัมมนาตามตามรางเวลา วันจันทร์ที่ 15 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2007
 8. รวบรวมเอกสารการสัมมนาและจัดพิมพ์เป็นเล่ม และจัดส่งให้บรรดาพระสงฆ์ตามสังฆมณฑล (พฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 2007) จำนวน 500 เล่ม

ระยะเวลาการสัมมนา

วันจันทร์ที่ 15 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2007

สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน นครปฐม  โทรศัพท์ 0-2429-0124-33โทรสาร 0-2429-0120   E-mail : phuwaan@yahoo.com

เนื้อหาการสัมมนา

ด้านความรู้

 • พระดำรัสเตือนของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 “เรื่อง Sacramentum Caritatis” (ที่มาและสรุปความเข้าใจของพระดำรัสเตือน)
 • พระดำรัสเตือนฯ ในมุมมองต่างๆ (ในมิติของพระคัมภีร์, ในมิติด้านคริสตศาสตร์และชีวิตฝ่ายจิต, ในมิติของพิธีกรรม และในมิติด้านสังคม)
 • กฎหมายที่พระสงฆ์ต้องรู้ “พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะวัดบาทหลวง ร.ศ. 128”, “ข้อปฏิบัติเรื่องที่ดิน ภาษีที่ต้องรู้”, “ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายลิขสิทธิ์”
 • พระสงฆ์กับพันธกิจธรรมาภิบาลในพระศาสนจักรไทย

ด้านชีวิตจิต

 • ร่วมประกอบศาสนกิจ ถวายมิสซา สวดภาวนา นมัสการศีลมหาสนิทพร้อมกันเป็นกลุ่มและส่วนตัว

วิธีการสัมมนา

 1. บรรยาย อภิปรายในกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 2. ร่วมประกอบศาสนพิธีต่างๆ สวดภาวนา มิสซา และร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองสังฆภาพ 60 ปี, 50 ปี และ25 ปี และแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาสฯ
 3. พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬาต่างๆ ทานอาหารร่วมกัน

ค่าใช้จ่าย

 1. ห้อง ( 2 คน/ห้อง) คนละ 2500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท)
 2. ไป-กลับ (ไม่พัก) คนละ 1500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) (ค่าลงทะเบียน ที่พัก อาหาร เอกสาร วิทยากร ฯลฯ)
  หมายเหตุไม่รวมหนังสือสัมมนา

การประเมินผล

 1. จากแบบประเมินผลในวันสุดท้ายของการสัมมนา
 2. จากการประชุมของคณะกรรมการจัดสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ บรรดาพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระดำรัสเตือน ซึ่งเป็นคำสอนและแนวทางการอภิบาลอย่างกว้างขวางในหลายมุมมองยิ่งขึ้น
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมือง ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ และธรรมาภิบาล เพื่อนำไปใช้ในงานอภิบาลอย่างถูกต้อง
 3. รู้จักใกล้ชิดกัน และเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ในการทำงานอภิบาลและในการเจริญชีวิตมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

 1. เชิญแบ่งปันกิจกรรมต่างๆ ของพระสงฆ์แต่ละสังฆมณฑล โดยนำมาจัดนิทรรศการให้รับทราบ
 2. เชิญหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของสภาพระสังฆราชฯ นำเอกสาร ภาพถ่าย กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานมาจัดนิทรรศการ และแจกเอกสารหรือแผ่นพับให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
 3. การประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ขอให้พระสงฆ์ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้ประสานงาน