สังกัด

ชื่อ-นามสกุล

เกิด

บวช

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

มีพี่น้อง

สััตบุรุษ

สังฆมณฑลจันทบุรี

คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล อานามวัฒน์

วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1955

วันที่ 8 ธันวาคม  ค.ศ. 1983

อันตน เนตร์  อานามวัฒน์

ฟีโลมีนา งา อานามวัฒน์

13 คน คุณพ่อเป็นคนที่ 9

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

ประวัติการศึกษาอบรม

 • เรียนที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4
 • เข้าบ้านเณรเล็กพระหฤทัย ศรีราชา
 • เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ชั้นมัธยมศึกษา4–5
 • เข้าบ้านเณรกลาง ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
 • เข้าบ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
 • ฝึกชีวิตโฟโคลาเร ที่Tagaytay ประเทศฟิลิปปินส์ 6 เดือน
 • ศึกษาต่อด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 2 ปี
 • ศึกษาต่อด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 เดือน
 • ศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประวัติการทำงาน

 • ค.ศ. 1983–1985 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี
 • ค.ศ. 1986–1998 ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี
 • ค.ศ. 1989 ผู้อำนวยการหน่วยงานดนตรีศักดิ์สิทธิ์ระดับชาติ(ถึงปัจจุบัน)
 • ค.ศ. 1993 อาจารย์ และเหรัญญิก บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน
 • ค.ศ. 1997 เลขาธิการคณะกรรมการการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม(จนถึงปัจจุบัน)
 • ค.ศ. 1999-2007 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์
 • ค.ศ. 1999-2007 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตสัมพันธ์

มรณะ

ทำพิธีปลงศพ

วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2007  ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 2007 ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
โดยพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน