พระคัมภีร์ ฝีพระหัตถ์พระเจ้า ฝีมือมนุษย์

พจนานุกรม ปกาเกอะยอ-ไทย-ฝรั่งเศส-อังกฤษ

ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามและลาว

พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์
“มิตรที่ดี สนิทสนม และจริงใจ”
ในรัชกาลที่ 4 : นักพิมพ์และนักเขียน

เอกสารการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ครั้งที่ 24
“พระศาสนจักรไทยในโลกปัจจุบัน :
40 ปี Gaudium et Spes”

เอกสารการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ครั้งที่ 25
“บอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้ชาวไทย”

บาทหลวง ศาสนบริกรของพระเจ้า

ชนชาติต่างๆ ในพระคัมภีร์

คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติ :
พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับพระสงฆ์

หมายเหตุแห่งยุค : แม่... ผู้หญิงที่ผมรัก

ใต้ร่มซางตาครู้ส ครรลองแห่งกางเขน

สานฝันพระเยซู สร้างชุมชนศิษย์ ตามทิศทางฯ ใหม่

อมตวาจาเพื่อครอบครัว

คริสตจริยศาสตร์พื้นฐาน

มีชีวิต  ที่แตกต่าง

คำสอน 5 นาที เล่ม 2