ผู้แปล :                     พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, SDB
                                                 และนายมนต์สิงห์ ไกรสมสุข
                                                 เนมี 2001

จากต้นฉบับ               THE  BIBLE   100%  DIVINE   100 % HUMAN  by Broderick S. Pabillo, SDB

ขนาด                       8 หน้ายก หนา 184 หน้า พร้อมภาพประกอบ

พิมพ์ครั้งที่                ตุลาคม 2007 / 2550

พิมพ์จำนวน               2,000 เล่ม    

จัดพิมพ์โดย              “บ้านชุมพาบาล” ศูนย์งานอภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
                                                 15 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 41 ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
                                                 โทร. 0-7727-2644, 0-7728-2840  โทรสาร 0-7728-3416

 

พระคัมภีร์ ฝีพระหัตถ์พระเจ้า  ฝีมือมนุษย์

...พระคัมภีร์เป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่ง
มีอิทธิพลต่อหลายวัฒนธรรม
ที่เห็นได้ชัดคือ วัฒนธรรมตะวันตก
เราศึกษาพระคัมภีร์เพราะเราเชื่อว่า
พระคัมภีร์คือพระวาจาของพระเจ้า

...ในหนังสือเล่มนี้ เราจะค่อยๆ เห็นคุณค่าของพระคัมภีร์
ว่ามิใช่เป็นเพียงผลงานของมนุษย์เท่านั้น
แต่ยังเป็นผลงานของพระเจ้าด้วย...