รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

รุ่นที่

ระยะเวลา

สถานที่

จำนวน / คน

รุ่นที่ 1

9 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2000

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

17

รุ่นที่ 2

1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2001

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

19

รุ่นที่ 3

1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2002

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

19

รุ่นที่ 4

1 สิงหาคม - 17 ตุลาคม 2003

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

21

รุ่นที่ 5

4 สิงหาคม - 17 ตุลาคม 2004

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

20

รุ่นที่ 6

1 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 2006

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

19

รุ่นที่ 7

1 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2007

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

18

รุ่นที่ 8

4 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2008

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

14

รุ่นที่ 9

3 สิงหาคม - 18 ตุลาคม 2009

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

14

รุ่นที่ 10

2 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2010

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

 

รุ่นที่ 11

18 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2011

บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม