รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

14.30 น.

ลงทะเบียน-เข้าที่พัก

ฝ่ายกองเลขาฯ-ฝ่ายสถานที่

18.00 น.

อาหารเย็น

 

19.30 น.

วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาฯ

ฝ่ายพิธีกรรม : พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

20.00 น.

 

กล่าวรายงานเปิดการสัมมนาฯ
เลขาธิการกล่าวรายงาน
ประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการสัมมนาฯ

ฝ่ายพิธีการ
คุณพ่อณัฐพล ศรีมะณี
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

20.30 น.

พักผ่อน

 

วันอังคารที่ี่ 13 มกราคม 2009

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

06.30 น.
 

ทำวัตรเช้า
พิธีมิสซา

ฝ่ายพิธีกรรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
พระสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

07.30 น.

อาหารเช้า

 

08.45 น.

เตรียมความพร้อม

 

09.00 น.

บรรยาย 1 : ชีวิตของนักบุญเปาโล

โดย เซอร์เอดิธ เสงี่ยมแก้ว

10.00 น.

พัก / อาหารว่าง

 

10.30 น.

บรรยาย 2 : แบบอย่างของนักบุญเปาโล

โดย เซอร์เอดิธ เสงี่ยมแก้ว

12.00 น.

อาหารเที่ยง

 

14.15 น.

เตรียมความพร้อม

 

14.30 น.

ประชุมกลุ่มย่อย 1

ฝ่ายพิธีการ

16.00 น.

พัก / อาหารว่าง-กีฬา

ฝ่ายพิธีการ

18.00 น.

ทำวัตรเย็น-อาหารเย็น-พักผ่อน

 

วันพุธที่ี่ 14 มกราคม 2009

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

06.30 น.
 

ทำวัตรเช้า
พิธีมิสซาฯ

ฝ่ายพิธีกรรม สังฆมณฑลอุดรธานี
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร

07.30 น.

อาหารเช้า

 

08.45 น.

สรุปเนื้อหาการบรรยาย 1-2

 

09.00 น.

บรรยาย 3 : คำสอนของนักบุญเปาโล

โดย คุณพ่อลือชัย ธาตุวิสัย

10.00 น.

พัก / อาหารว่าง

 

10.30 น.

บรรยาย 4 : ผลงานของนักบุญเปาโล

โดย คุณพ่อลือชัย ธาตุวิสัย

12.00 น.

อาหารเที่ยง

 

14.30 น.

ประชุมกลุ่มย่อย

ฝ่ายพิธีการ

15.00 น.

สรุปเนื้อหาการสัมมนา

ฝ่ายกองเลขาฯ

16.00 น.

พัก / อาหารว่าง-กีฬา

 

17.00 น.

วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

18.30 น.

อาหารเย็น-พักผ่อน

 

วันพฤหัสบดีที่ี่ 15 มกราคม 2009

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

06.30 น.

ทำวัตรเช้า
พิธีมิสซาฯ

ฝ่ายพิธีกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

07.30 น.

อาหารเช้า

 

08.30 น.

เดินทางสู่อำเภอโขงเจียม
ล่องเรือชมโขง-อาหารเที่ยง

ฝ่ายพิธีการ
 

15.30 น.

เดินทางกลับที่พัก

 

18.30 น.

Family night ที่โรงแรงกิจตรง วิลเลจ รีสอร์ท

ฝ่ายพิธีการ-ฝ่ายสถานที่

วันศุกร์ีที่ี่ 16 มกราคม 2009

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

06.30 น.
 

ทำวัตรเช้า
พิธีมิสซาฯ

ฝ่ายพิธีการ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

07.30 น.

อาหารเช้า-เดินทางกลับ