คณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่  22

“ชีวิตสงฆ์ของ บุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 “

วันที่ 16 - 20  มกราคม  2012    โรงแรมบุศยรินทร์ (BUSYARIN HOTEL) หนองคาย

คณะกรรมการอำนวยการสงฆ์อีสาน

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์                                            ประธาน

คุณพ่อณัฐพล                       ศรีมณี                                                     เลขาธิการ

คุณพ่อวิชัย                            อ้วนเย็นดี                                              กรรมการ (มิสซังอุดรธานี)

คุณพ่อสมนึก                        สุทธิ                                                       กรรมการ (มิสซังอุดรธานี)

คุณพ่อเฉลียว                        วาปีกัง                                                    กรรมการ (มิสซังนครราชสีมา)

คุณพ่อสมบัติ                        ประทุมปี                                               กรรมการ (มิสซังนครราชสีมา)

คุณพ่อพิเชษฐ์                      วงศ์อนันต์                                             กรรมการ (มิสซังอุบลราชธานี)

คุณพ่อประดับสิน                ด้วงทอง                                                 กรรมการ (มิสซังอุบลราชธานี)

คุณพ่อสุพล                           ยงบรรทม                                              กรรมการ (มิสซังท่าแร่-หนองแสง)

คุณพ่อคัมภ์ศรณ์                   กาแก้ว                                                    กรรมการ (มิสซังท่าแร่-หนองแสง)

 

คณะกรรมการสังฆมณฑลอุดรธานี

คณะกรรมการอำนวยการ

1.       พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย     ธาตุวิสัย

2.       พระสังฆราช ยอร์ช ยอด            พิมพิสาร

3.       คุณพ่อพรภิรมย์                            บุญทรัพย์

4.       คุณพ่ออังเฮล                                เบเคริล

5.       คุณพ่อจอห์น                                ทาบอร์

6.       คุณพ่อประสิทธิ์                           ตรงสหพงศ์

7.       คุณพ่อพล                                      เนตรธรรม

8.       คุณพ่อแฟรงค์                              มีราซอล

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

1.       คุณพ่อโกวิทย์                               เจริญพงศ์              ประธาน

2.       คุณพ่อประสิทธิ์                           ไกรโหล                รองประธาน

3.       คุณพ่อเฟอร์มิน                            รีอาโน                   เหรัญญิก

4.       คุณพ่อสุรพงษ์                              ลาบุดดี                   เลขานุการ

5.       คุณพ่อสมนึก                                สุทธิ                       ประสานงาน

6.       คุณพ่อวิชัย                                    อ้วนเย็นดี              ประสานงาน

การเงินและจัดหาทุน

1.       คุณพ่อเฟอร์มิน                            รีอาโน

2.       คุณพ่อไมตรี                                  ทาสุวรรณ์

3.       คุณพ่อประสิทธิ์                           ไกรโหล

4.       คุณพ่อประวัติ                               ญวนเหนือ

5.       ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนในเครือมหาไถ่ฯ

สถานที่

1.       คุณพ่อวิชัย                                    อ้วนเย็นดี

2.       คุณพ่อวัฒนา                                ศรีวรกุล

3.       คุณพ่ออินที                   ใสว่าง

4.       คุณพ่ออุทัย                                    ถาวร

พิธีกรรม

1.       คุณพ่อประวัติ                               ญวนเหนือ

2.       คุณพ่อปิยพงษ์                              ลือเลื่อง

3.       คุณพ่อปรีชา                                 ศิลาโคตร

4.       คุณพ่อวีระศักดิ์                            สุภาเพิ่ม

กองเลขา

1.       คุณพ่อสุรพงษ์                              ลาบุดดี

2.       คุณพ่อเลิศอัมพร                          พรมผาย

3.       คุณพ่อปิยพงษ์                              ลือเลื่อง

4.       ครูจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง

ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์

1.       คุณพ่ออินที                   ใสสว่าง

2.       คุณพ่อวัฒนา                                 ศรีวรกุล

3.       คุณพ่อประสิทธิ์                           ไกรโหล

4.       คุณพ่อสุรพงษ์                              ลาบุดดี

วิชาการ– Moderators - Animators

1.       คุณพ่อพัฒนา                               อุปการ

2.       คุณพ่อพนศรี                                ทองคำ

3.       คุณพ่อสุขุม                   ธนะสิงห์

4.       คุณพ่อจักรายุทธ                          ปาละลี

5.       คุณพ่อหลุยส์                                มีเกล

6.       คุณพ่อประสงค์                            วงษ์วิบูลย์สิน

7.       คุณพ่อวินเซนเต้                           กูเตเรส

8.       คุณพ่อแอนโทนี                          ดุ๊ก เล่

สื่อสารและเทคโนฯ

1.       คุณพ่อไมตรี                                  ทาสุวรรณ

2.       คุณพ่อเลิศอัมพร                          พรมผาย

3.       คุณพ่อสราวุธ                               สหายแก่น

4.       คุณพ่อวินเซนเต้                          กูเตเรส

อาหาร

1.       คุณพ่อวิชัย                                    อ้วนเย็นดี

2.       คุณพ่อกำจัด                                  เสาะก่าน 

3.       คุณพ่อปรีชา                                 ศิลาโคตร

4.       คุณพ่ออทัย                                    ถาวร

กีฬา

1.       คุณพ่อบัวทอง                              บุญทอด

2.       คุณพ่อวินัย                                    แสนงาม

3.       คุณพ่อสราวุธ                               สหายแก่น

4.       คุณพ่อตรึก                                    ก๊อก ฟาน

นันทนาการและบันเทิง

1.       คุณพ่ออุทัย                                    ถาวร

2.       คุณพ่อวัฒนา                                ศรีวรกุล

3.       คุณพ่อเทียนชัย                            เกษสุรินทร์

4.       คุณพ่อทศพร                                นารินรักษ์