1.       ชื่อโครงการ                                  สัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 22

“ชีวิตสงฆ์ของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2”

 

2.       ลักษณะโครงการ                         โครงการต่อเนื่อง

 

3.       ผู้รับผิดชอบโครงการ                 คณะกรรมการอำนวยการหน่วยงานสงฆ์อีสาน

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการการสัมมนาของสังฆมณฑลอุดรธานี

4.       หลักการและเหตุผล

                พระศาสนจักรได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับบรรดา พระสงฆ์ (Can. 279) เพราะพระสงฆ์อยู่ท่ามกลางโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความ ก้าวหน้าในทุกด้าน

                ความสำคัญและความจำเป็นนี้สอดรับกับความเห็นชอบของบรรดาพระสังฆราชทั้งสี่สังฆมณฑลอีสาน กล่าวคือ พระสงฆ์ที่ทำงานในภูมิภาคนี้มีหลายแง่มุมที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะด้านความเป็นอยู่ ภาษา และวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น จึงส่งเสริมให้มีการสัมมนา และอบรมอย่างต่อเนื่อง แก่บรรดา พระสงฆ์ที่ทำงานในเขตภาคอีสานทุกปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 จนถึงปัจจุบัน  ค.ศ. 2012 เป็นครั้งที่ 22

                การสัมมนาปีนี้ คณะกรรมการอำนวยการหน่วยงานสงฆ์อีสาน ได้มีมติเลือกหัวข้อ “ชีวิตสงฆ์ ของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ” เพื่อใช้เป็นหัวข้อในการสัมมนา แบ่งปัน ไตร่ตรอง และภาวนาร่วมกัน

ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการการสัมมนาของ สังฆมณฑลอุดรธานี จึงได้ดำเนินการ ประสานงานทุกเรื่องเพื่อการจัดการสัมมนาครั้งนี้จะได้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

5.       วัตถุประสงค์

5.1    เพื่อไตร่ตรองถึงชีวิตสงฆ์ของบุญราศี  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

5.2    เพื่อเป็นการอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับพระสงฆ์

5.3    เพื่อพบปะสังสรรค์และใช้ชีวิตร่วมกันในหมู่คณะสงฆ์ที่ทำงานในพื้นที่ภาคอีสาน

 

6.       ระยะเวลา

                วันที่  16 – 20 มกราคม ค.ศ.2012

 

7.       สถานที่

    โรงแรมบุศยรินทร์ (BUSYARIN HOTEL)  จังหวัดหนองคาย

 

8.       กลุ่มเป้าหมาย

                บรรดาพระสงฆ์ที่ทำงานในสี่สังฆมณฑลอีสาน จำนวน 90-100 องค์

 

9.       งบประมาณ  487,000  บาท

          รายรับ     

1.       สี่สังฆมณฑล ๆ ละ (50,000 x4)                                                               200,000   บาท

2.       สมทบจากเครดิตยูเนียนสงฆ์ 4 สังฆมณฑล                                              20,000   บาท

3.       ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมท่านละ 300 บาท (300x100)                                  30,000   บาท

4.       สมทบทุนจากองค์กรต่าง ๆ ในสังฆมณฑลอุดรธานี                            237,000   บาท

รวมเงิน                                                   487,000 . บาท

                รายจ่าย

1.       ค่าที่พัก  (850. X50x 4 วัน)                                                                        170,000    บาท

2.       ค่าอาหาร       ( 275 x100คนx6 มื้อ)                                                         165,000    บาท

3.       ค่าอาหารว่าง  100x80x4                                                              32,000    บาท

4.       วิทยากร                                                                                                          20,000    บาท

5.       ค่าเอกสาร   100x200                                                                     20,000    บาท

6.       กีฬา                                                                                                                10,000    บาท

7.       ทัศนศึกษาประเทศลาว               100x500                                                 50,000     บาท

8.       Family Night                                                                                                   20,000    บาท

                                           รวมเงิน                                               487,000     บาท

 

10.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไตร่ตรองถึงชีวิตและบทบาทของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

2.       ผู้เข้าร่วมได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

3.       ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในหมู่คณะสงฆ์ที่ทำงานในพื้นที่ ภาคอีสาน

 

11.    การประเมินผล

1.       การสังเกต และสัมภาษณ์ในระหว่างการสัมมนา

2.       ใช้ใบประเมินแบบตรวจสอบรายการ และคำถาม