รางเวลา การสัมมนาพระสงฆ์อีสาน ครั้งที่  22

“ชีวิตสงฆ์ของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2”

วันที่ 16 – 20  มกราคม  2012

ณ โรงแรมบุศยรินทร์ (BUSYARIN Hหนองคาย

 

วันจันทร์ที่ 16  มกราคม  2012

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

14.30 น.

ลงทะเบียน – เข้าที่พัก

กองเลขา-ต้อนรับและประชาสัมพันธ์

18.30 น.

อาหารเย็น

 

19.30 น.

วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาฯ

พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย

 

วีดีทัศน์งานสัมมนาสงฆ์อีสานครั้งที่ 21

สื่อสารและเทนโนฯ

 

เลขาธิการ กล่าวรายงาน

คุณพ่อณัฐพล  ศรีมณี

 

ประธาน ให้โอวาทและเปิดการสัมมนาฯ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

 

ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับ

คุณพ่อโกวิทย์   เจริญพงศ์

 

แนะนำพระสงฆ์บวชใหม่/น้องใหม่ที่มาทำงานในอีสาน

ฝ่ายต้อนรับ

20.30 น.

พักผ่อน

 

 

วันอังคารที่ 17  มกราคม  2012

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

06.45 น.

ทำวัตรเช้า – พิธีบูชาขอบพระคุณ

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

07.30 น.

อาหารเช้า

 

08.45 น.

เตรียมความพร้อม

 

09.00 น.

1  ชีวิตสงฆ์ของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

 อาจารย์ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย

10.30 น.

พัก – อาหารว่าง

 

11.00 น.

2  ชีวิตสงฆ์ของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

 อาจารย์ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย

12.00 น.

อาหารเที่ยง

 

14.15 น.

เตรียมความพร้อม

 

14.30 น.

ประชุมกลุ่มย่อย 1

ทีมวิชาการ

15.30 น.

พัก – อาหารว่าง– กีฬา

กีฬา:  แข่งกับทีมพิเศษ

15.30

เที่ยวชมท่าเสด็จ(รถตู้บริการ)

เฉพาะผู้สนใจ(ลงชื่อที่ฝ่ายทะเบียน)

18.00 น.

ทำวัตรเย็น

 

18.30 น.

อาหารเย็น – พักผ่อน

 

 

 


วันพุธที่ 18  มกราคม  2012

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

06.45 น.

ทำวัตรเช้า –พิธีบูชาขอบพระคุณ

พระอัครสังฆราช

หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

07.30 น.

อาหารเช้า

 

08.45 น.

เตรียมความพร้อม

 

09.00 น.

3 บุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

คุณพ่อวัยพรต  พุฒสา

10.30 น.

พัก – อาหารว่าง

 

11.00 น.

4 บุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

                           (ชมวีดีทัศน์บรรยาย)

พระคาร์ดินัลมีชัย  กิจบุญชู

พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร

12.00 น.

อาหารเที่ยง

 

14.00น.

พระสมณลิขิตเตือน หลังสมัชชาพระสังฆราช

พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (VERBUM DOMINI) ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

พระอัครสังฆราช

หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

15.00 น.

การสรุปเนื้อหาฯ

ทีมวิชาการ

16.00 น.

พัก – อาหารว่าง – กีฬา

กีฬา:  แข่งภายในสงฆ์อีสาน

16.00 น.

แสวงบุญวัดไผ่สีทอง วัดดอนหวาย(รถตู้บริการ)

เฉพาะผู้สนใจ(ลงชื่อที่ฝ่ายทะเบียน)

18.00 น.

ทำวัตรเย็น – วจนพิธีกรรมการคืนดี และรับศีลอภัยบาป(ที่วัดนักบุญอัลฟอนโซ)

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

19.00 น.

อาหารเย็น – พักผ่อน

 

วันพฤหัสบดีที่ 19  มกราคม  2012

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

06.45 น.

ทำวัตรเช้า –พิธีบูชาขอบพระคุณ

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา

07.30 น.

อาหารเช้า

 

08.30 น.

เยี่ยมพี่น้องฝั่งโขง (ลาว) 

ฝ่ายอาหาร - นันทนาการและบันเทิง

18.30 น.

Family Night (ที่โรงแรม)

ฝ่ายอาหาร - นันทนาการและบันเทิง

 

แสดงความยินดีพระสงฆ์บวช 25 ปี

คุณพ่อวิชัย อ้วนเย็นดี  คุณพ่อสมนึก สุทธิ

 

การแสดง กลุ่มบวช 1-10 ,11-20, 21-30,ฯลฯ

 

 

พิธีมอบธงให้สังฆมณฑลอุบลราชธานี(2013)

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม  2012

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

06.45 น.

ทำวัตรเช้า –พิธีบูชาขอบพระคุณ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

07.30 น.

อาหารเช้า     (ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)

 

08.30 น.

สงฆ์หนุ่มพบปะแบ่งปัน

คณะกรรมการอำนวยการสงฆ์อีสาน