รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเภทสถาบันนักบวช

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ก) คณะนักบวช

2,538

2,547

2,444

2,627

2,366

2,444

1. จำนวนคณะ   

1,425

1,477

1,330

1,519

1,343

1,287

วุฒิสงฆ์

40

37

47

46

28

48

ประจำอาราม

163

196

135

195

171

149

ภิกขาจาร

752

820

758

810

680

676

นักพรต

470

424

390

468

464

414

2. นักพรตชาย

1,109

1,064

1,112

1,101

1,017

1,151

3. นักพรตหญิง

4

6

2

7

6

6

ข) ฆราวาสถวายตัว

308

331

291

318

294

335

จำนวนรวม (ก+ข)

2,846

2,878

2,735

2,945

2,660

2,779

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2007, p.412