รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเภทสถาบันนักบวช

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ก) คณะนักบวช

2,495

2,551

 

 

 

 

 

1. จำนวนคณะ   

1,415

1,441

 

 

 

 

 

วุฒิสงฆ์

50

45

 

 

 

 

 

ประจำอาราม

167

159

 

 

 

 

 

ภิกขาจาร

777

751

 

 

 

 

 

นักพรต

421

486

 

 

 

 

 

2. นักพรตชาย

1,078

1,106

 

 

 

 

 

3. นักพรตหญิง

2

4

 

 

 

 

 

ข) ฆราวาสถวายตัว

288

316

 

 

 

 

 

จำนวนรวม (ก+ข)

2,783

2,867

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2009, p.412