รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

แอฟริกา

17,582

18,872

19,559

20,358

21,164

22130

23,150

อเมริกาเหนือ

36,867

3636,676

36,424

35,980

35,414

35,229

35,025

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

12,643

12,941

13,285

13,403

13,670

13,958

14,227

อเมริกากลาง (หมู่เกาะ)

1,547

1,685

1,699

1,745

1,752

1,779

1,840

อเมริกาใต้

24,709

25,458

25,792

26,628

27,290

27,835

28,562

รวมอเมริกาทั้งหมด

75,766

76,760

77,200

77,756

78,126

78,801

79,654

เอเชียตะวันออกกลาง

1,241

1,211

1,248

1,262

1,306

1,280

1,288

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

25,068

26,063

26,589

27,235

28,024

28,817

29,703

รวมเอเชียทั้งหมด

26,309

27,274

27,837

28,497

29,330

30,127

30,991

รวมยุโรปทั้งหมด

144,215

141,724

140,703

139,494

138,492

137,363

135,971

รวมโอเชียเนียทั้งหมด

2,576

2,704

2,742

2,728

2,650

2,670

2,661

รวมทั้งหมดทั่วโลก

266,448

267,334

268,041

268,833

269,762

271,091

272,431

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2006, 2007, p.177