รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเทศ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

แอฟริกา

17,582

18,872

19,559

20,358

21,164

22130

23,150

อเมริกาเหนือ

36,867

3636,676

36,424

35,980

35,414

35,229

35,025

อเมริกากลาง (แผ่นดินใหญ่)

12,643

12,941

13,285

13,403

13,670