รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเภทสถาบันนักบวช

1997

1998

1999

2000

2001

2002

ก) คณะนักบวช

2,350

2,327

2,180

2,316

2,233

2,357

1. จำนวนคณะ   

1,217

1,177

1,067

1,153

1,123

1,138

วุฒิสงฆ์

43

40

37

42

38

35

ประจำอาราม

132

154

101

110

134

137

ภิกขาจาร

757

695

638

685

708

699

นักพรต

285

288

291

316

243

267

2. นักพรตชาย

1,122

1,142

1,108

1,152

1,102

1,205

3. นักพรตหญิง

11

8

5

11

8

14

ข) ฆราวาสถวายตัว

214

220

238

246

247

220

จำนวนรวม (ก+ข)

2,564

2,547

2,418

2,562

2,480

2,577

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2002, p.410