รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเภทสถาบันนักบวช

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ก) คณะนักบวช

2,304

2,245

2,434

2,452

2,396

2,374

2,445

1. จำนวนคณะ   

1,090

1,130

1,133

1,201

1,082

1,058

1,071

วุฒิสงฆ์

39

33

37

32

39

39

25

ประจำอาราม

104

106

124

125

125

102

119

ภิกขาจาร

712

720

701

769

637

700

676

นักพรต

235

271

271

275

281

217

251

2. นักพรตชาย

1,205

1,100

1,281

1,233

1,300

1,305

1,343

3. นักพรตหญิง

9

15

20

18

14

11

31

ข) ฆราวาสถวายตัว

281

286

236

268

245

305

253

จำนวนรวม (ก+ข)

2,585

2,531

2,692

2,720

2,641

2,679

2,698

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2007, 2009, p.410