รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเภทสถาบันนักบวช

1997

1998

1999

2000

2001

2002

ก) คณะนักบวช

120,490

119,872

119,284

118,690

117,917

117,187

1. จำนวนคณะ   

64,232

63,682

63,164

62,656

61,985

61,359

วุฒิสงฆ์

2,048

2,028

2,029

2,026

2,015

1,997

ประจำอาราม

8,081

7,999

7,869

7,756

7,683

7,612

ภิกขาจาร

36,150

35,909

35,657

35,421

35,129

34,877

นักพรต

14,953

17,746

17,609

17,453

17,158

16,873

2. นักพรตชาย

55,939

55,865

55,797

55,705

55,508

55,410

3. นักพรตหญิง

319

325

323

329

424

418

ข) ฆราวาสถวายตัว

13,947

13,784

13,819

13,820

13,769

13,636

จำนวนรวม (ก+ข)

134,437

133,656

133,103

132,510

131,686

130,823

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2002, p.409