รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

ประเภทสถาบันนักบวช

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ก) คณะนักบวช

116,331

115,756

115,380

114,922

114,305

113,910

113,273

1. จำนวนคณะ   

60,665

60,280

59,758

59,362

58,818

58,346

57,779

วุฒิสงฆ์

2,013

1,977

1,949

1,957

1,931

1,914

1,893

ประจำอาราม

7,466

7,471

7,413

7,317

7,234

7,198

7,056

ภิกขาจาร

34,551

34,383

34,180

34,108

33,901

33,670

33,569

นักพรต

16,635

16,449

16,216

15,980

15,752

15,564

15,261

2. นักพรตชาย

55,242

55,051

55,193

55,115

55,047

55,059

54,952

3. นักพรตหญิง

424

425

429

445

440

505

542

ข) ฆราวาสถวายตัว

13,531

13,488

13,375

13,271

13,119

13,190

13,402

จำนวนรวม (ก+ข)

129,862

129,244

128,755

128,193

127,424

127,100

126,675

ที่มาของข้อมูล : Statistical Yearbook of the Church 2007, 2009, p.409