ในโอกาสวันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และวันภาวนาสากลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2009 ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศเปิด “ปีพระสงฆ์” และเป็นการรำลึกถึง 150 ปีแห่งการมรณภาพของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองอาร์ส โดยพระองค์เสด็จเป็นประธานในพิธีสวดทำวัตรเย็น ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร พร้อมกันนี้พระองค์ประกาศให้ท่านนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เป็นองค์อุปถัมถ์สำหรับพระสงฆ์ทั่วโลกด้วย

สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย สภาพระสังฆราชฯ ได้ประกาศให้ ค.ศ.2007 ถึง ค.ศ.2010 เป็นปีพระวาจา และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.2008 ได้ประกาศ “ปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโล” ควบคู่กันไป เพื่อเป็นการรำลึกถึงการครบรอบวันเกิด 2000 ปีของท่าน ปีนักบุญเปาโลที่กำลังผ่านไปนี้ เชื้อเชิญให้เราแต่ละคนได้เลียนแบบอย่างท่านในการฟังเสียงของพระคริสตเจ้าผ่านทางพระวาจา  ท่านได้เตือนใจเราให้ตระหนักว่า “ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม คนของพระเจ้าจะได้เตรียมพร้อมและพร้อมสรรพเพื่อกิจการดีทุกอย่าง” (2 ทธ. 3:16-17)

ขอให้เราได้เริ่มต้นเฉลิมฉลองปีพระสงฆ์ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้องการให้ ค.ศ.2009 ถึง ค.ศ.2010 เป็นการเฉลิมฉลองชีวิตและพันธกิจสงฆ์เป็นพิเศษ เป็นโอกาสที่พระสงฆ์แต่ละคนได้หันมาพิจารณาไตร่ตรองความเป็นสงฆ์คาทอลิก เป็นเวลาของการฟื้นฟูชีวิตจิต และชีวิตในศีลมหาสนิท พระสงฆ์เป็นผู้ที่นำพระเยซูคริสตเจ้ามาสู่โลกโดยอาศัยการบูชาแห่งศีลมหาสนิท เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นพระสงฆ์คือผู้แทนของพระคริสตเจ้า เป็นพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่งในพระศาสนจักร

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมเฉลิมฉลองปีพระสงฆ์พร้อมกับพระศาสนจักรสากล ทั้งในระดับสังฆมณฑล ระดับวัด หรือระดับชุมชน ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และสำนึกถึงพระพรและพระเมตตาที่พระเป็นเจ้าทรงประทานแก่พระศาสนจักรผ่านทางสังฆภาพสงฆ์ โดยขอเสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • ให้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว คณะเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานให้การฉลองปีพระสงฆ์ได้บังเกิดผล
  • ขอให้แต่ละสังฆมณฑล จัดให้มีพิธีกรรมเปิดและปิดปีพระสงฆ์ และกิจกรรมระหว่างปี เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตสงฆ์
  • ขอให้บรรดาพระสงฆ์เจริญชีวิตอาศัยพระวาจา  การถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ และการเฝ้าศีลมหาสนิท เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ โดยร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน รัก-รับใช้ปวงชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้
  • ขอให้พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ ได้อธิษฐานภาวนาเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ตามคำแนะนำของพระศาสนจักร ทั้งระดับส่วนรวมและส่วนตัว
  • ขอให้บรรดานักบวชและสัตบุรุษ ได้อธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และภารกิจของพระสงฆ์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจและปกป้องชีวิตสงฆ์

ในที่สุด ให้เราวอนขอพระนางมารีย์ พระมารดา ราชินีแห่งคณะสงฆ์ ประทานความช่วยเหลือให้เรามีชีวิตเฉกเช่นพระนาง ซึ่งเมื่อได้ฟังพระวาจา และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:37) ขอท่านนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ องค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง แบบฉบับของพระสงฆ์คาทอลิกไทย โปรดเสนอวิงวอนขอให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ได้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน ซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าและยึดมั่นในสายสัมพันธ์แห่งภราดรภาพต่อพระศาสนจักรตลอดไป

 

ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.2009
โอกาสสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก
และฉลองครบรอบปีที่ 4 แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว