พระสงฆ์ต้องจริญชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ท่ามกลางตารางงานที่ล้นมือ

เมื่อพระสงฆ์เจ้าอาวาสเดินทางกลับจากไปเข้าเงียบประจำปี ท่านคงรู้สึกท้อถอยบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อกลับมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ต้องทำ ต้องโทรกลับ ต้องไปร่วมการประชุม ใบเสร็จที่ต้องชำระ ฯลฯ ใครบ้างจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และคิดถึงพระเจ้าท่ามกลางสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องกระทำ หรือเป็นนักบุญท่ามกลางชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ต้องเผชิญกับปัญหาอย่างไม่หยุดหย่อน

นักบุญอัลฟอนโซ พระสังฆราชผู้ศักดิ์สิทธิ์และนักเทศน์เรืองนาม มีข้อเสนอแนะซึ่งพระสงฆ์ในปัจจุบันอาจนำมาใช้ได้ท่ามกลางความวุ่นวายแต่ละวัน เราสามารถเป็นฤๅษีที่ทำงานหนัก และอัครสาวกผู้รักการรำพึงภาวนาได้

เคล็ดลับก็คือ การใช้สิ่งคล้ายศีลต่างๆ ตลอดจนเครื่องหมายและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราในแต่ละวัน เป็นสิ่งเตือนใจเราว่า พระเจ้าประทับอยู่ใกล้เราและทรงรักเราเพียงใด แม้ความคิดของเราไปอยู่ที่อื่น เราก็สามารถจะฝึกตัวเราให้นำเอากิจกรรมต่างๆ มาผสมผสานเข้ากับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้

สิ่งที่เตือนใจเราว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

นักบุญอัลฟอนโซเป็นพระสังฆราชที่มีงานมาก ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชและนักเทศน์ผู้เขียนหนังสือไว้ 110 เล่ม ท่ามกลางงานเหล่านี้ท่านใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเตือนใจว่า ท่านอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า สิ่งสร้างทั้งหลายถูกนำมาใช้เพื่อเตือนใจท่านถึงองค์พระผู้สร้าง เสียงนาฬิกาที่ดังขึ้นทุกๆ 15 นาที ช่วยให้ท่านสวดบทภาวนาสั้นๆ ผลไม้ที่อร่อยคือศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักและความพอพระทัยที่พระเจ้าทรงมีต่อท่าน

คำว่า “การนึกถึงพระเจ้าในภาคปฏิบัติ” นับเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานภาวนา เมื่อข้อความจริงข้อใดข้อหนึ่ง ช่วยให้เราพักผ่อนด้วยความสงบในองค์พระเจ้าและในความรักของพระองค์ การอธิษฐานภาวนามิใช่เป็นเพียงการศึกษา แต่เป็นความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระประสงค์ขององค์พระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย นี่ควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของคริสตชนทุกคน กล่าวคือ ความชื่นใจในความอ่อนหวานของพระเจ้า

1. ข้าพเจ้าได้ยินนักบุญอัลฟอนโซบอกข้าพเจ้าว่า ต้องสร้างห้องสักห้องหนึ่งในใจของข้าพเจ้าที่สามารถหลบหลีกเข้าไปสงบจิตสงบใจเมื่อมีเสียงและความวุ่นวายมากจนเกินไป ข้าพเจ้าต้องพยายามสร้างชีวิตภายในซึ่งสามารถพบกับความสงบและสันติ คือพระเยซูเจ้าพระองค์เอง ความสงบเงียบภายในช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องไปสนใจกับเสียงที่ดังสนั่นหวั่นไหวท่ามกลางตารางที่แน่นเอี๊ยด ข้าพเจ้าสามารถพบกับเวลาที่จะต้องถอยหลังชั่วคราว ผู้ใกล้ชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 กล่าวว่าพระองค์ท่านสามารถกระทำดังนี้ได้เป็นประจำ

2. ข้าพเจ้าอาจเอาหนังสือเล่มเล็กๆ ที่มีข้อคิดฝ่ายจิตวิญญาณ หรือหนังสือรวมบทเพลงสดุดีติดตัวไปทุกแห่ง ข้าพเจ้ามีเวลาช่วงสั้นๆ ประมาณ 5–10 นาที ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ข้าพเจ้าเรียกว่าเป็นเวลาที่หายไปเสียเปล่าเพราะไม่สามารถไปทำอะไรได้ เช่น เวลาที่กำลังรอใครคนหนึ่งที่นัดไว้ เวลาก่อนเริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เมื่อข้าพเจ้าเข้าแถวรอ หรือกำลังรอรายการโทรทัศน์ที่ชอบ เราแต่ละคนมีช่วงเวลาเหล่านี้ หรือเป็นเวลาที่ต้องเข้าไปในวัดเพื่อเตรียมกิจกรรมบางอย่าง ข้าพเจ้าอาจหาเวลาเฝ้าศีลมหาสนิทสัก 1-2 นาที หรือสวดบทวันทามารีอาสัก 2-3 บท หน้าแท่นแม่พระ และอาจภาวนาดังเช่นนักบุญอัลฟอนโซว่า

 • ให้ลูกใช้ลิ้นของลูกเพื่อสรรเสริญพระเจ้า
 • ขอให้นัยน์ตาของลูกได้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้า และไม่หันไปดูผลไม้ที่หวงห้าม
 • ขออย่าให้ลูกเป็นคนตะกละ
 • ขอให้ร่างกายของลูกได้รับการถวายให้เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า
 • ขอให้ความทรงจำของลูก ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย ซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้แก่ลูก
 • ขอให้ใจของลูกระลึกถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสอนลูก และใช้สติปัญญาของลูกเพื่อทำให้แผนการต่างๆ ของพระองค์สำเร็จลุล่วงไป

3. การถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณด้วยความร้อนรนและด้วยความศรัทธา ช่วยให้ข้าพเจ้าอยู่ในกรอบความคิดที่ถูกต้อง ไม่รีบร้อนคล้ายกับว่ายังมีอะไรที่สำคัญกว่าที่จะต้องทำ เมื่อเสร็จพิธีนี้นักบุญอัลฟอนโซมักจะกล่าวว่า มันเป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับผู้ที่มีความรักที่จะพยายามออกห่างจากผู้ที่เขารัก เพื่อจะได้ไปกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความรักของเขา

งานอภิบาลที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพเจ้าคือ การรักพระเยซูเจ้าและให้พระองค์ทรงรักข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าไม่เติมน้ำใจให้เต็มถัง ก็จะต้องประสบกับความแห้งแล้งในระหว่างการเดินทาง และไม่มีอะไรจะนำไปมอบให้ผู้อื่น

4. บางคนสวดสายประคำระหว่างทำงาน นักบุญอัลฟอนโซไว้ใจในแม่พระมากกว่า พระนางจะช่วยท่านในช่วงที่ท่านมีความสงสัยและกังวลใจ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเห็นว่าความศรัทธาต่อแม่พระจะช่วยให้เรามีความรักที่ลึกซึ้งต่อพระบุตรของพระนาง

นักเขียนผู้มีความศรัทธาต่อนักบุญอัลฟอนโซท่านหนึ่งมีความเห็นว่า การอธิษฐานภาวนาเป็นประสบการณ์แห่งการรำพึงจะช่วยให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้า ดังเช่นแบบอย่างของพระนางมารีย์

5. ฝึกให้ตัวท่านสามารถสวดบทภานาสั้นๆ บ่อยๆ เป็นบทภาวนาแห่งความรัก เมื่อกระทำหน้าที่ประจำวัน เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ สตาร์ทรถ เปิดประตู หรือเชิญแขกเข้าในห้องทำงาน หรือเมื่อเดินไปยังที่แก้บาป เปิดตู้เย็น เปิดโทรทัศน์ แต่งบทภาวนาขึ้นเอง เช่น ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกรักพระองค์ ข้าแต่พระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า โปรดเสด็จมา พระจิตเจ้าข้า ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์

6. ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมคนป่วยหรือไปโรงพยาบาล จะเห็นพระเยซูเจ้าทรงทรมานในบุคคลผู้นั้น พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนอีกครั้งหนึ่ง รหัสธรรมปัสกากำลังทำงาน แล้วข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับสุขภาพดีที่พระองค์ประทานให้

7. มองดูแม่ที่อุทิศตนดูแลลูกๆ ของนาง เมื่อเห็นนางพยายามอบรมฝึกฝนลูกอย่างดี ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เห็นพระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้า ผู้มุ่งมั่นปรารถนาที่จะอบรมดูแลเราในความรักต่อองค์พระคริสตเจ้า

ปังแห่งสวรรค์

1. ในขณะที่ข้าพเจ้ากินข้าวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็ทำให้คิดถึงปังแห่งสวรรค์และศีลมหาสนิทที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตของข้าพเจ้า แผ่นปังได้มาจากข้าวสาลีหลายเมล็ด เตือนใจข้าพเจ้าให้คิดถึงพระกายของพระคริสตเจ้า และความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่จะเสริมสร้างพระวรกายของพระคริสตเจ้า อาศัยชีวิตแห่งการอธิษฐานภาวนาและการอุทิศตน

2. ลมเย็นที่โชยมาช่วยให้จิตใจข้าพเจ้าชุ่มชื่น เป็นการสอนว่าพระจิตเจ้าทรงเป็นพลังที่ช่วยให้ข้าพเจ้าต่อต้านการประจญล่อลวง ช่วยให้มีพลังที่จะกระทำหน้าที่ให้สำเร็จ มิใช่เฉพาะช่วงเวลาที่รู้สึกสบาย แต่แม้ว่าจะรู้สึกแห้งแล้งหรือเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ล้วนลำบากยากเย็น

3. การดื่มน้ำเย็นสักแก้วหนึ่งก็เตือนใจให้คิดถึงพระเยซูเจ้า น้ำทรงชีวิต พระหรรษทานของพระองค์ สามารถบำบัดความหิวกระหายและความปรารถนาอันลึกซึ้งของข้าพเจ้าได้ และยังเป็นการเตือนให้คิดถึงน้ำที่ชำระบาปของข้าพเจ้าในศีลล้างบาป และนำข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า การอาบน้ำที่สดชื่นช่วยให้ข้าพเจ้ามีพลัง

4. เสียงหัวเราะของเด็กที่มีความสุขซึ่งรู้สึกปลอดภัย ช่วยเผยแสดงว่าพระเจ้าทรงรักและเฝ้าดูแลข้าพเจ้า พระอาณา จักรของพระเจ้าเป็นของเด็กผู้ไร้เดียงสา ซึ่งไว้ใจในการปกป้องคุ้มครองของพระบิดาเจ้า

ความมั่งคั่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า

1. ขอทานที่หน้าบ้าน ผู้ยากจนและไร้ความปลอดภัย เตือนใจข้าพเจ้าว่าหากไร้พระหรรษทานของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะยากจนเพียงใด ความร่ำรวยและความไว้วางใจของข้าพเจ้าอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะกลายเป็นกิ่งก้านที่ไร้ชีวิตหากไม่ติดอยู่กับลำต้น

2. การอวยพรและภาวนาเหนือผู้ที่สิ้นชีวิต เตรียมตัวข้าพเจ้าให้ระลึกถึงวันตายของตนเอง มันเป็นการเตือนสติให้ใช้ชีวิตและโอกาสต่างๆ ให้ดีที่สุด ช่วยให้ข้าพเจ้าฟื้นฟูความเชื่อของข้าพเจ้าในพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์

หลายศตวรรษมาแล้ว นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช เป็นแบบอย่างที่ดีของเรา ท่านไม่สามารถปรารถนาที่จะเจริญชีวิตที่สงบเงียบดังเช่นฤๅษี ท่านจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และทำให้ตัวท่านศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของนายชุมพาบาลที่มีงานมาก การสวดให้มีโทรศัพท์เรียกหาเราน้อยลง มีจดหมายที่จะต้องอ่าน มีอีเมล์ที่จะต้องตอบ การประชุมที่จะต้องไปร่วมน้อยลงนั้นย่อมไร้ประโยชน์ สิ่งเหล่านี้มิใช่อุปสรรค หากแต่เป็นโอกาสให้ดำเนินไปในหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์

นักบุญอัลฟอนโซบอกกับข้าพเจ้าว่า สิ่งเหล่านี้สามารถเตือนใจถึงแง่มุมต่างๆ แห่งความรัก และความเป็นมิตรกับพระเจ้า แน่นอนตารางเวลาที่กำหนดไว้จะต้องมีเวลาสำหรับการอธิษฐานภาวนาอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าตรู่ หรือในเวลาอื่นที่จัดเตรียมไว้

เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่พระศาสนจักรปรารถนาจากพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชโดยทุกคนก็คือ ความศักดิ์สิทธิ์ ให้มีพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทวีจำนวนมากขึ้น ผู้มีหน้าที่นำพระพรและพระหรรษทานของพระเจ้ามาสู่ประชากรของพระองค์ มิใช่ด้วยสิ่งที่เราพูด แต่ด้วยวิถีชีวิตและการป่าวประกาศความเชื่อของเรา@

คุณพ่อคอเนล เคิรชเน่อร์, C.Ss.R.. เขียน
พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. แปล

 • บทความเกี่ยวกับพระสงฆ์
             สิ่งที่ท้าทายพระสงฆ์ โดย...พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
             บางแง่มุมเกี่ยวกับ “ปีพระสงฆ์” โดย...คุุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย
             สงฆ์ ความคาดหวังอนาคต ในมุมมองเยาวชน  โดย...วศิน มานะสุรางกูล
             สงฆ์ความคาดหวังอนาคต ในมุมมองเยางชน โดย...บางตาล
             พระสงฆ์ต้องเจริญชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า... โดย...พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร