รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

มิสซา ณ มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง
กรุงโรม อิตาลี
วันพุธที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2010
Clip VDO

มิสซา ณ มหาวิหารยอห์น ลาเตรัน
กรุงโรม อิตาลี
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.2010

Clip VDO

พระสงฆ์จากทั่วโลกจำนวน 15,000 คน
กำลังเข้าประจำที่เพื่อร่วมพิธีปิดปีพระสงฆ์
 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010
ณ จัตตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม

(Clip VDO 1)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
ทรงเป้นประธานพิธีปิดปีพระสงฆ์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010
ณ จัตตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม

(Clip VDO 2)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
ทรงเป้นประธานพิธีปิดปีพระสงฆ์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010
ณ จัตตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม

(Clip VDO 3)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
ทรงเป้นประธานพิธีปิดปีพระสงฆ์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010
ณ จัตตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม

(Clip VDO 4)