รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
ทรงเป็นประธานถวายมิสซาสมโภชพระหฤทัยฯ
โอกาส “ปิดปีพระสงฆ์”
และฉลอง 150 ปี มรณกรรมของ
นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.2010
 ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม

พระสงฆ์จากทั่วโลกจำนวน 15,000 องค์
กำลังทยอยเข้าประจำที่เพื่อเข้าร่วมพิธี

Clip 1