รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
ทรงเป็นประธานถวายมิสซาสมโภชพระหฤทัยฯ
โอกาส “ปิดปีพระสงฆ์”
และฉลอง 150 ปี มรณกรรมของ
นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.2010
 ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม
มีพระสงฆ์เข้าร่วมประมาณ 15,000 องค์

Clip 3