รักและรับใช้ คือ หัวใจของชีวิตสงฆ์

 

มิสซา ณ มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
วันพุธที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2010

มีเทศน์เตรียมจิตใจ เฝ้าศีลมหาสนิท
โปรดศีลอภัยบาป และถวายมิสซา
พระสงฆ์เข้าร่วมพิธีประมาณ 5,000 องค์