ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า สงฆ์นิรันดร์
โปรดคุ้มครองบรรดาพระสงฆ์
เพราะท่านเป็นสงฆ์ของพระองค์
ชีวิตของพวกท่านเป็นเครื่องบูชา
ต่อหน้าพระแท่นศักดิ์สิทธิ์
โปรดคุ้มครองพระสงฆ์
เพราะท่านยังอยู่ในโลก  แต่มิใช่เป็นของโลก
โปรดพิทักษ์ท่านในพระหฤทัยของพระองค์
ข้าแต่พระเยซูเจ้า
ขอพระองค์ประทานพระพรแก่พระสงฆ์
และโปรดให้ท่านมั่นคงในกระแสเรียก
โปรดให้ท่านได้รับพระหรรษทาน
ที่จะตอบสนองการเรียกของพระองค์
ด้วยใจกว้างและยินดี
ข้าพเจ้าขอถวายคำภาวนาแด่พระสงฆ์
ซึ่งเป็นผู้แทนของพระองค์
เป็นพี่น้องและเพื่อนของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าแต่พระมารดามารีย์ ราชินีของพระสงฆ์
ช่วยวิงวอนเทอญ